o nás

Environment_Our_Commitment_ContentPage_259x194.jpg

Spoločenská  zodpovednosť Antalis

Antalis, ako popredný medzinárodný distribútor papiera a materiálov pre podporu komunikácie zastáva názor, že rozvoj spoločnosti musí brať do úvahy hospodárske, sociálne a environmentálne otázky.

Aktivity Antalis v oblasti spoločenskéj zodpovednosti sú plne v súlade s globálnou stratégiou materskej spoločnosti Sequana. Jej cieľom je, aby skupina a všetky jej subjekty prijali zodpovednosť za akcie spoločnosti súvisiace s ekonomickými, sociálnymi, etickými a environmentálnymi otázkami.

"Cieľom Sequany je, aby sme robili výnosný biznis z dlhodobého hľadiska, so silnými etickými a zodpovednými hodnotami, vrátane ekonomiky, ľudí, sociálnych a environmentálnych otázok. Naša zodpovednosť je, aby sme sa uistili, že základné hodnoty skupiny sú realizované v našej každodennej činnosti". Pascal Lebard, generálny riaditeľ Sequana

S touto politikou, realizovanou prostredníctvom 4 pilierov a 8 iniciatív, Sequana a jej pobočky zabezpečujú pokrytie hlavných otázok vedúcej spoločnosti odvetví celulózy a papiera.

Štyri piliere našej stratégie CSR:

- Správa a riadenie (politika CSR, etika podnikania)
- Prírodné zdroje (sledovateľnosť, spotreba energie a vody)
- Ľudia (bezpečnosť, zručnosti a rozmanitosť)
- Ponuka so zastúpením eko zodpovedných produktov

V snahe posilniť plnenie tohto záväzku, prijal Antalis po celom svete Chartu udržatelnosti.

Správa a riadenie Prírodné zdroje Ľudia Ponuka produktov

Politika CSR

Skupina sa snaží zaviesť globálnu CSR politiku s fungujúcim systémom reportingov, ktoré zaručia, že skupina a všetky jej pobočky konzistentným spôsobom presadzujú hlavné priority CSR. Táto politika je preložená do kvantifikovaných cieľov vo všetkých ôsmych iniciatívach.

 

 

 

 

 

Sledovateľnosť

Úlohou skupiny je zabezpečiť, aby 100% produktov, ktoré vyrábame a disribuujeme bolo zodpovedne ťažených, plne sledovateľných a legálnych.

 

 

 

 

 

 

 

Bezpečnosť

Úlohou skupiny je, zaistiť svojim zamestnancom bezpečné a zdraviu neškodné pracovné prostredie.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponuka produktov

Skupina potrebuje informovať a komunikovať so svojimi zákazníkmi v otázkach životného prostredia a vlastností produktov. Je povinnosťou skupiny, aby sa uistila, že environmentálne hodnoty ekologicky zodpovedného sortimentu produktov budú spoľahlivo a efektívne komunikované zákazníkom.

 

 

 

 

 

Podnikateľská etika

Skupina má za cieľ implementovať jasné etické zásady a pravidlá, aby boli rešpektované právne požiadavky v oblastiach hospodárskej súťaže a korupcie. Uistiť sa, že všetci zamestnanci sú o problematike plne informovaní a vyškolení.

 

 

 

 

Energia

Skupina a jej pobočky sa musia usilovať o optimalizáciu energetickej náročnosti procesov s cieľom zvýšiť energetickú hospodárnosť výrobných závodov a skladov a rozvíjať alternatívne zdroje energie.

 

 

 

 

 

Zručnosti a rozmanitosť

Skupina vyvíja politiku zvýšenia rozmanitosti v skupine založenú na zručnostiach a vedomostiach.