Obchodné podmienky

 

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Antalis, a.s.

 

I. Úvodné ustanovenia, použiteľnosť všeobecných obchodných podmienok a Objednávka tovaru

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) určujú podľa ust. § 273 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len „ObchZ“) časť obsahu kúpnych zmlúv, ktorými spoločnosť Antalis, a.s. ako predávajúci predáva kupujúcim – podnikateľom v zmysle ObchZ papierenský tovar.

2. VOP sa vzťahujú na akékoľvek dodávky tovaru predávaného spoločnosťou Antalis, a.s. kupujúcim na základe akceptovaných objednávok zo strany predávajúceho resp. uzatvorených kúpnych zmlúv.  Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že ich vzájomné vzťahy sa budú riadiť týmito VOP. Tieto VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnych zmlúv. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred znením týchto VOP. Aktuálne znenie VOP sa nachádza na internetovej stránke http://www.antalis.sk.

3. Predávajúci a kupujúci sa ďalej dohodli, že dodávky tovaru sa budú uskutočňovať na základe objednávok urobených v ústnej (osobne, telefonicky) alebo v písomnej forme (telefaxom, poštou, prostredníctvom e-mailu v súlade s ust. § 40 ods. 4 OZ) akceptovaných predávajúcim výslovne (ústne, písomne) alebo konkludentne (napr. dodaním tovaru) resp. na základe kúpnych zmlúv. Z objednávky musí byť zrejmá minimálne identifikácia kupujúceho, označenie objednávaného tovaru čo do druhu a množstva a požadovaný termín dodania tovaru.

4. Objednávka uskutočnená kupujúcim vyššie uvedeným spôsobom je považovaná za záväznú a predávajúci je oprávnený ju prijať  spravidla takým istým spôsobom, akým bola urobená. Objednávka neštandardného tovaru môžu byť predávajúcim akceptovaná len na základe písomnej objednávky kupujúceho s uvedením záväzného termínu pre dodanie tovaru. Minimálne množstvo objednaného tovaru musí byť v súlade s minimálnym množstvom požadovaným výrobcom. 

5. Všetky vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré nie sú upravené v kúpnej zmluve a nie sú obsiahnuté v týchto VOP sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami ObchZ v platnom znení.

 

II. Dodanie a prijatie tovaru

1. Miestom plnenia dodávky je sklad predávajúceho. Dodávka je splnená, ak je daná k dispozícii kupujúcemu v sklade predávajúceho. V prípade, že dopravu tovaru zabezpečuje predávajúci vlastnými vozidlami, je dodávka splnená doručením do miesta určenia. Pri použití verejnej prepravy je dodávka splnená odovzdaním tovaru prvému verejnému prepravcovi. V prípade, ak dopravu zabezpečuje kupujúci na vlastné náklady, je dodávka splnená, ak je daná do dispozície prepravcovi kupujúceho. Kupujúci je povinný potvrdiť prevzatie tovaru na dodacom liste.

2. Dodávka sa považuje za splnenú riadne a včas, pokiaľ predávajúci dodá kupujúcemu tovar v priebehu dohodnutej dodacej lehoty, najneskôr však podľa objektívnych možností výrobcu alebo dodávateľa v lehote 4 mesiacov po akceptácii objednávky tovaru zo strany predávajúceho alebo uzavretí kúpnej zmluvy bez ohľadu na dohodnutú dodaciu lehotu. V prípade podľa predchádzajúcej vety nie je predávajúci v omeškaní s dodaním tovaru.  Za nedodržanie dodacej lehoty spôsobenej treťou stranou nenesie predávajúci zodpovednosť.

3. Kupujúci je povinný poskytnúť  potrebnú súčinnosť pre riadne dodanie a prevzatie tovaru. V prípade, že kupujúci nezabezpečí prevzatie tovaru riadne a včas, zodpovedá za spôsobenú škodu a predávajúci je oprávnený na náklady kupujúceho tovar uskladniť  a to buď vo svojom alebo prenajatom sklade. Predávajúci je oprávnený účtovať si náhradu nákladov spojených s dopravou, skladovaním a manipuláciou tovaru.

4. Termínom pre dodanie tovaru zo skladu je spravidla nasledujúci pracovný deň od objednania tovaru kupujúcim.  Pre príjem objednávok sú stanovené nasledovné časové zámky podľa miesta dodania:

a. Bratislava a okolie do 16:00 hod

b. Ostatné kraje do 15:00 hod

V mieste skladu je možné dodať tovar po dohode aj v priebehu toho istého dňa.  Táto možnosť platí pre Bratislavu a blízke okolie, Prešov a Košice. Objednávky prijaté do 11:00 hod budú dodané  v poobedňajších hodinách.

 

III. Prechod vlastníckeho práva a nebezpečenstva škody na tovare

1. Nebezpečenstvo poškodenia, straty, zničenia alebo znehodnotenia tovaru, vrátane dopravného rizika bez ohľadu na to, z akých príčin vznikli,  prechádza z predávajúceho na kupujúceho momentom odovzdania tovaru kupujúcemu v sklade predávajúceho alebo ak tak kupujúci neurobí včas, tak v čase, kedy mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci si tovar riadne neprevezme.

2. V prípade dopravy tovaru predávajúcim znáša predávajúci riziko až do momentu príchodu tovaru do miesta určenia. V prípade prepravy tovaru kupujúcim prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na kupujúceho momentom, kedy je mu umožnené nakladať s tovarom alebo odovzdaním tovaru prvému prepravcovi kupujúceho.

3. Ak dôjde k poškodeniu, alebo strate tovaru pri použití verejnej prepravy, uplatní reklamáciu u dopravcu objednávateľ prepravy.

4. Vlastnícke právo  k tovaru prechádza z predávajúceho na kupujúceho až úplným zaplatením kúpnej ceny predávajúcemu v súlade s príslušnou kúpnou zmluvou alebo týmito VOP. S poukazom na toto ustanovenie je predávajúci ako vlastník tovaru až do momentu úplného zaplatenia kúpnej ceny za tovar oprávnený vstúpiť  do priestorov kupujúceho alebo tretích osôb, s čím kupujúci výslovne súhlasí a týmto sa zaväzuje zabezpečiť súhlas tretích osôb so vstupom predávajúceho do ich priestorov, kde je skladovaný tovar a to z titulu vlastníckeho práva predávajúceho, inak má predávajúci právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10% z hodnoty dodaného tovaru za každé jednotlivé porušenie tejto povinnosti.

 

IV. Kúpna cena

1. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť predávajúcemu kúpnu cenu za tovar riadne a včas.

2. Kúpna cena je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zák. č. 18/1996 Z. z. v platnom znení. Ceny sú uvedené v platnom cenníku predávajúceho v čase potvrdenia objednávky, resp. uzatvorenia kúpnej zmluvy.

3. Cena uvedená v cenníku predávajúceho alebo dohodnutá cena neobsahuje daň z pridanej hodnoty. Pri fakturácii sa ku kúpnej cene pripočíta DPH v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov. 

4. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny kúpnej ceny v prípade, ak dôjde k zvýšeniu cien u výrobcov, k zmene peňažného kurzu, nárastu inflácie a pod.

 

V. Platobné podmienky

1. Pre zaplatenie kúpnej ceny je rozhodujúci spôsob platenia  (ďalej len „platobná podmienka“) dohodnutá pri každej dodávke tovaru.

2. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť predávajúcemu kúpnu cenu v lehote a na základe faktúry vystavenej predávajúcim bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho alebo vkladom v hotovosti na bankový účet predávajúceho.

3. Kúpna cena je splatná dňom uvedeným v príslušnom daňovom doklade (faktúre) vystavenom predávajúcim. Kúpna cena   sa považuje za uhradenú okamihom pripísania celej kúpnej ceny vrátane DPH na účet predávajúceho uvedeného so správnym variabilným symbolom.

4. V prípade, ak kúpna cena nebude uhradená riadne a včas, je predávajúci oprávnený zrušiť  akékoľvek ďalšie dohodnuté dodávky a je oprávnený odstúpiť od uzatvorenej zmluvy z titulu podstatného porušenia zmluvy bez akýchkoľvek nárokov kupujúceho z omeškania, náhrady škody a pod.

5. Právo podľa bodu 4. prislúcha predávajúcemu aj vtedy, ak má oprávnenú pochybnosť o platobnej schopnosti resp. bonite  kupujúceho.

6. V prípade, že kupujúci je v omeškaní s úhradou kúpnej ceny a to i len čiastočne, má predávajúci v súlade s ust. § 369 ObchZ právo voči kupujúcemu právo na úhradu zákonného úroku z omeškania a náhradu akýchkoľvek súdnych i mimosúdnych nákladov spojených s vymáhaním pohľadávky. 

 

VI. Kvalita

1. Tovar je dodávaný v kvalite a množstve zodpovedajúcom príslušným platným normám jednotlivých výrobcov. Pokiaľ ide o množstvo tovaru, zmluvné strany sa výslovne dohodli na tom, že predávajúci nebude v omeškaní s dodaním tovaru v prípade, že množstvo dodaného tovaru zodpovedá tolerancii definovanej v medzinárodných pravidlách uvedených vo všeobecných obchodných podmienkach CEPAC ("General Conditions of Sale of Paper and board Manufacturers in EEC according to the recommandation of the European Confederation of Pulp, Paper and Board Industrie "). Obe zmluvné strany vyhlasujú, že sú im všeobecné predajné podmienky CEPAC známe. Ak je tovar dodaný v rámci tejto tolerancie, predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za prípadnú vzniknutú ujmu, ani nemá táto skutočnosť vplyv na kúpnu cenu. Kupujúci bude preto povinný uhradiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu aj v prípade, že by množstvo tovaru nezodpovedalo objednávke, dodaciemu listu a / alebo inému predmetnému dokumentu, to všetko za podmienky, že je dodržaná dohodnutá tolerancia množstva tovaru.

 

VII. Vyššia moc

1. Záväzok predávajúceho riadne dodať tovaru kupujúcemu zaniká v prípade, ak nie je možné prijatú objednávku realizovať z dôvodov vyššej moci.

2. Vyššou mocou sa rozumejú výnimočné okolnosti, ktoré predávajúcemu zabraňujú dočasne alebo trvalo splniť povinnosti vyplývajúce z uzatvorenej zmluvy resp. akceptovaných objednávok, pokiaľ nastanú po uzavretí kúpnej zmluvy resp. akceptácii objednávky a sú nezávislé od predávajúceho a predávajúci ich nemohol odvrátiť. Keď nastanú okolnosti, ktoré majú charakter vyššej moci, má predávajúci právo primerane predĺžiť dodaciu lehotu alebo od zmluvy resp. akceptovanej objednávky odstúpiť. V obidvoch prípadoch predávajúci nie je zodpovedný za spôsobenú škodu. Za okolnosti vyššej moci sa považujú najmä, ale nie výlučne požiar, povodeň, zemetrasenie, dopravné obmedzenia, poveternostné podmienky, štrajk a pod.

 

VIII. Reklamácie a zodpovednosť za škodu

1. Kupujúci je povinný prevziať dodaný tovar, prehliadnuť ho vrátane jeho obalu a zistiť jeho stav a množstvo. Kupujúci je oprávnený reklamovať tovar v prípade, ak jeho kvalita, druh či množstvo (nad rámec dohodnutej tolerancie) nezodpovedá dohodnutým podmienkam. Reklamácia sa uplatňuje ihneď a výlučne písomnou formou s uvedením dátumu dodania tovaru, čísla príslušnej faktúry, druhu tovaru, čísla palety a konsignácie, reklamovaného množstva, popisu vady a priložením vzorky pred a po spracovaní s požiadavkou na odstránenie vady.

2. Zjavné vady je kupujúci povinný  reklamovať písomne ihneď  pri prevzatí tovaru, najneskôr však do 7 dní od dodania tovaru, tieto vady musia byť zapísané v dodacom liste, u priamych dodávok zo zahraničia v prepravnom dokumente CMR a potvrdené prepravcom.

3. Skryté vady tovaru je kupujúci povinný reklamovať písomne ihneď po ich zistení, najneskôr však do 6 mesiacov od doby dodania tovaru, avšak to len za predpokladu, že tovar bol po celú túto dobu skladovaný za podmienok stanovených v príslušných normách pre jednotlivé druhy tovaru.

4. V prípade uplynutia vyššie uvedených lehôt dochádza k zániku zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru. V prípade, že  dôjde k oneskorenému alebo nesprávnemu uplatneniu reklamácie, alebo keď je reklamovaný tovar ďalej spracovaný, resp. predaný, zaniká zodpovednosť predávajúceho za vady.

5. Z reklamačného konania sú vylúčené vady tovaru, ktoré boli zapríčinené v súvislosti s uskladnením tovaru u kupujúceho alebo tretej osoby, v súvislosti so spracovávaním dodaného tovaru kupujúcim alebo treťou osobou alebo porušením technológie spracovania, alebo použitím nevhodných postupov a materiálov.

6. Kupujúci je povinný pri reklamácii tovaru dokladovať tovar paletovým, resp. balíkovým štítkom. Náležitosti povinné pre otvorenie reklamácie:

A) v prípade reklamácie kvality papiera potlačené a nepotlačené hárky, v minimálnom počte po 7 kusov.

B) v prípade reklamácie cudzích predmetov v stohu papiera a následného poškodenia ofsetovej gumy je povinnosťou predložiť aj poškodenú tlačovú formu.

C) v prípade reklamácie množstva, podľa možnosti fotodokumentácia, alebo zápis zo štatistickej prebierky reklamovaného tovaru s podpisom a údajmi nestranného svedka.

7. Uznané reklamácie budú po dohode predávajúceho a kupujúceho riešené poskytnutím primeranej zľavy z ceny alebo predávajúci uskutoční náhradnú dodávku v rozsahu chybného plnenia. Ak sa strany nedohodnú na vadách dodávky tovaru, stanoví záver nestranná inštitúcia a jej záver je pre obe strany záväzný. Náklady s tým spojené znáša tá strana, v ktorej neprospech vyjdú výsledky analýzy.

8. Predávajúci je povinný reklamáciu kupujúceho uplatnenú  riadne, včas a správne, t. j. za podmienok uvedených v tomto článku (náležitosti reklamácie atď.) vyriešiť  podľa objektívnych možností čo najskôr a to pri zjavných vadách najneskôr do 30 dní a u skrytých vadách najneskôr do 60 dní odo dňa reklamácie resp. zistenia záverov nestranného inštitútu. Povahu a odôvodnenosť  skrytej vady posudzuje i výrobca tovaru a jeho stanovisko k reklamácii je rozhodujúce. V prípade, že predávajúci alebo výrobca reklamáciu zjavných alebo skrytých vád neuzná,  oznámi to kupujúcemu bez zbytočného odkladu.

9. Predávajúci zodpovedá len za skutočnú škodu, kupujúcim riadne preukázanú a riadne uplatnenú a to len do výšky kúpnej ceny za príslušnú dodávku tovaru.

 

IX. Hospodárenie s obalmi

1. Pre prípad, že tovar je dodaný vo vratných obaloch, kupujúci sa zaväzuje vrátiť ich v lehote do 30 dní odo dňa dodania tovaru, inak má predávajúci právo vyúčtovať vratné obaly v zmysle platného cenníka.

2. Pre prípad, že tovar je dodávaný kupujúcemu na paletách, kupujúci berie na vedomie, že tieto zostávajú vo výlučnom vlastníctve predávajúceho a je preto povinný ich predávajúcemu vrátiť najneskôr v lehote 30 dní odo dňa dodania tovaru.

3. Prípadné dopravné náklady pri vrátení obalov a paliet znáša kupujúci.

 

X. Poplatky a príplatky

1. Minimálna hodnota objednávky

Minimálna hodnota objednávky je 50,- € bez DPH. Pri objednávkach od 50,- do 100,- € bez DPH vrátane je účtovaný poplatok 15,- € bez DPH. 

2. Vzorky

Vzorky dodáva predávajúci kupujúcemu na jeho požiadanie. Vzorkou sa rozumie minimálne množstvo papiera potrebné na odskúšanie tlače (spracovania). Za dodané vzorky účtuje predávajúci poplatok vo výške 50% bežnej predajnej ceny daného tovaru.

3. Vrátenie tovaru zo strany zákazníka

1. V prípade predchádzajúceho písomného súhlasu predávajúceho má kupujúci právo vrátiť už dodaný tovar a to v lehote do 30 dní od dodania tovaru.

2. Pre prípad, že predávajúci súhlasí s vrátením tovaru, môže byť tento vrátený len za splnenia nasledovných podmienok. Tovar musí byť v nepoškodenom stave. Tovar musí byť riadne skladovaný tak, aby nedošlo ani len k čiastočnému znehodnoteniu či inej ujme na tovare a jeho kvalite. Tovar musí byť vrátený v pôvodnom obale bez znakov manipulácie. Vrátenie tovaru je možné len pri štandardnom tovare, t.j. nie pri špeciálnych objednávkach.

3. Za vrátenie tovaru je predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu poplatok vo výške 3% z ceny vráteného tovaru, minimálne však 15,- € bez DPH.

4. Účtovanie skladného

Predávajúci poskytuje možnosť skladovania už vyfakturovaného odovzdaného tovaru kupujúcemu. Cena za skladovanie je vo výške 0,30 € bez DPH/tona/deň, pričom pri výpočte skladného sa vychádza z teoretickej (ideálnej) hmotnosti tovaru. Súčasťou skladovania už vyfakturovaného tovaru musí byť platná zmluva o uložení, podpísaná oboma zmluvnými stranami.

5. Logistický príplatok

V súvislosti so zvýšením logistických nákladov, najmä so zavedením dopravných nákladov vyplývajúcich zo zavedenia mýtneho systému a v nadväznosti na právne predpisy Slovenskej republiky, najmä na Zákon č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 350/2007 Z. z., ktorým sa stanovuje výška sadzby mýta, spoločnosť Antalis, a.s. zavádza tzv. logistický príplatok pre všetky dodávky tovaru zo skladu. Výška logistického príplatku je stanovená na 1,3% z hodnoty objednávky bez DPH.


XI. Podmienky spracovania osobných údajov

1. Predávajúci sa zaväzuje spracovávať osobné údaje kupujúceho za účelom ochrany oprávnených záujmov predávajúceho súvisiacich s uzatváraním a plnením zmlúv - overenie objednávok (ďalej len "daný účel").

2. V prípade spracovania údajov pre plnenie daného účelu sa jedná podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016, o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov (ďalej len „nariadenie“) a ustanovenia zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) o spracovanie údajov, ku ktorému predávajúci nepotrebuje súhlas dotknutej osoby.

3. Údaje kupujúceho môžu byť poskytnuté príslušným zamestnancom, zástupcom, dodávateľom, subdodávateľom a ďalším osobám, len v rozsahu, v akom je to nevyhnutné na plnenie daného účelu, t. j. k uzavretiu a plneniu zmluvy, ktorú predávajúci uzavrel s kupujúcim.

4. Kupujúci má právo na prístup k spracovaným údajom a na opravu týchto údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov prostredníctvom predávajúceho. Ak sa kupujúci domnieva, že predávajúci vykonáva spracovanie údajov kupujúceho v rozpore s nariadením alebo zákonom alebo v rozpore s ochranou súkromného a osobného života, môžete požiadať predávajúceho o vysvetlenie, prípadne odstránenie nevyhovujúceho stavu (najmä o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov).

5. Predávajúci považuje osobné údaje kupujúceho za dôverné a zaväzuje sa o nich zachovávať pred neoprávnenými subjektmi mlčanlivosť.

6. Podrobnosti o zásadách ochrany a spracovania osobných údajov predávajúcim sú zverejnené na internetovej stránke http://www.antalis.sk. 

 

Platné od 1.2.2019.

 

 

 

Antalis, a.s.
Mlynské Nivy 73, SK-82105 Bratislava 2
Tel +421 (0)2 58 303 111
Fax +421 (0)2 58 303 110
ICO: 35699434
IC DPH: SK2020327320
Antalis, a.s. je zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I., Odd. :Sa, Vložka c. :1163/B