Podmienky spracovania osobných údajov

 

1. Spracovateľom monitorovaných hovorov a ďalších osobných údajov v súvislosti s tým získaných (ďalej len "osobné údaje" alebo "údaje") je spoločnosť Antalis, a.s. Mlynské Nivy 73, SK-82105 Bratislava 2, zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I., Odd. :Sa, Vložka c. :1163/B (ďalej len "správca údajov" alebo "správca").

2. Správca sa zaväzuje spracovávať Vaše osobné údaje výhradne za účelom ochrany oprávnených záujmov správcu súvisiacich s uzatváraním a plnením zmlúv - overenie objednávok (ďalej len "daný účel") a zároveň vyhlasuje, že prípadný záznam telefónneho hovoru bude zálohovaný po nevyhnutne nutnú dobu.

3. V prípade spracovania údajov pre plnenie daného účelu sa jedná podľa zákona č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov (ďalej len "zákon") o spracovaní údajov, ku ktorému kontrolór údajov nepotrebuje súhlas dotknutej osoby.

4. Vaše údaje môžu byť poskytnuté príslušným zamestnancom, zástupcom, dodávateľom, subdodávateľom a ďalším osobám, len v rozsahu, v akom je to nevyhnutné na plnenie daného účelu.

5. Máte právo na prístup k spracovaným údajom a na opravu týchto údajov prostredníctvom správcu údajov. Ak sa domnievate, že správca vykonáva spracovanie Vašich osobných údajov v rozpore so zákonom alebo v rozpore s ochranou Vášho súkromného a osobného života, môžete požiadať správcu údajov o vysvetlenie, prípadne odstránenie nevyhovujúceho stavu (najmä o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov).

6. Správca údajov považuje Vaše osobné údaje za dôverné a zaväzuje sa o nich zachovávať pred neoprávnenými subjektmi mlčanlivosť.

7. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov, neváhajte nás kontaktovať na:  gdpr.sk@antalis.com