životné prostredie

ecolabel_logo_119x119.gif

 Naše tlačové papiere získali prestížnu značku Ecolabel

Výrobky označené symbolom EÚ Ecolabel, musia spĺňať ekologické kritériá zahŕňajúce všetky fázy životnosti výrobkov. Znamená to nižšie dopady na životné prostredie, ako sú napríklad nižšie emisie do ovzdušia a vodné emisie, zníženie spotreby elektrickej energie a lepšie využívanie odpadov v porovnaní s podobnými produktmi na trhu.

Kritériá EÚ Ecolabel pre výrobky z potlačeného papiera bola stanovená podobne s cieľom odmeniť výrobky z potlačeného papiera, ktoré sú vyrobené v súlade s prísnymi požiadavkami ochrany životného prostredia, ale tiež zaručiť, aby tlačený dokument bol recyklovateľný.

Je to preto pre akúkoľvek spoločnosť skvelý spôsob, ako komunikovať vynikajúce environmentálne vlastnosti svojho tlače.


Výrobky, ktoré možno certifikovať

Toto logo môžu niesť len výrobky získané výrobným procesom spočívajúcim v potlačení papiera. Okrem tlače môže toto spracovanie zahŕňať konečnú úpravu (napríklad skladanie, razenie a rezanie alebo zostavovanie, použitia lepidla, viazanie, šitie).

K výrobkom z potlačeného papiera patria noviny, reklamné materiály a bulletiny, časopisy, periodiká, katalógy, knihy, letáky, brožúry, plagáty, vizitky a štítky.

Výrobky z potlačeného papiera pozostávajú aspoň z 90% svojej hmotnosti z papiera, lepenky alebo substrátov na báze papiera, s výnimkou kníh, katalógov, brožúr alebo tlačív, ktoré pozostávajú aspoň z 80% svojej hmotnosti z papiera alebo lepenky alebo substrátov na báze papiera. Vkladky, obálky a akékoľvek potlačené časti papiera tvoriace súčasť finálneho výrobku z potlačeného papiera sa považujú za súčasť výrobku z potlačeného papiera.


Žiadosť o značku EÚ Ecolabel

Kritériá EÚ Ecolabel pre výrobky z potlačeného papiera sú nasledovné:

časť špecifická pre daný úsek, týkajúce sa riadiacich postupov;

časť špecifická pre výrobok, ktorá sa môže v priebehu platnosti licencie EÚ Ecolabel meniť (napríklad: papierový substrát, spotrebný materiál použitý pre tlač, poťahovanie a konečnú úpravu výrobku z potlačeného papiera alebo množstvo vytvoreného papierového odpadu).

Kritériá EÚ Ecolabel pre výrobky z potlačeného papiera sa týkajú vplyvu výrobku na životné prostredie v rôznych fázach výroby a stanovujú obmedzenia ohľadom substrátu, vylúčeného alebo obmedzeného používania látok, emisií do vody a ovzdušia, nakladanie s odpadmi a recyklovateľnosti, využitie energie, požiadaviek na kvalitu, informácií a školenia zamestnancov

Žiadateľ musí zhromaždiť dokumentáciu obsahujúcu všetky relevantné údaje a vyhlásenie výrobcov vzťahujúce sa k výrobku EÚ Ecolabel a dokumentáciu pre všetky kritériá relevantné pre daný produkt. Všetka relevantná dokumentácia musí byť zaslaná spolu so žiadosťou príslušnému orgánu.

Po prijatí žiadosti príslušný orgán dokumentáciu preštuduje vrátane materiálov zaslaných priamo dodávateľovi. Príslušný orgán má možnosť vyžiadať si ďalšie informácie, ak to bude potrebné.


Kto môže o značku EÚ Ecolabel požiadať?

Žiadosti o udelenie environmentálnej značky môžu podávať výrobcovia, dovozcovia, poskytovatelia služieb, obchodníci a maloobchodníci. Možnými žiadateľmi sú nakladatelia, vydavatelia, kníhkupci, tlačiarne, reklamné agentúry / agentúry PR, súkromné spoločnosti a verejné inštitúcie.

Licencie EÚ Ecolabel pre výrobky z tlačeného papiera sa neudeľuje spoločnostiam poskytujúcim tlačové a kopírovacie služby ani polygrafickým spoločnostiam.

Žiadosť o licenciu pre výrobky z potlačeného papiera je možné podať:
 

pre konkrétny výrobok z potlačeného papiera identifikovaný svojim obchodným názvom (napr. Časopis XXX) alebo

pre jednu kategóriu výrobkov (napr. Časopisy, brožúry, knihy, noviny). V tomto prípade musí byť kategórie výrobkov označiť čo najpresnejšie (napr. Časopisy lepené, formát XY, strany AB).


Pre viac informácií kliknite tu.