životné prostredie

Reach_259x194.png

Antalis  a európska regulácia REACH

Vážení partneri,


ako možno viete, dňa 1. júna 2007 nadobudla platnosť Európska smernica 1907/2006 týkajúce sa záznamu, hodnotenia, autorizácie a obmedzovaní nebezpečných látok (REACH). Dodržiavanie súladu s touto smernicou zahŕňa niekoľko fáz a regulačné požiadavky sa líšia v závislosti na vlastnostiach produktov a ich množstve dodávanom na európsky trh.

Ako distribútor nie je spoločnosť Antalis v rámci programu REACH viazaná akoukoľvek povinnosťou k predbežnéj či vlastnéj registrácii. Spoločnosť Antalis samozrejme úzko spolupracuje so svojimi dodávateľmi na tom, aby spoločne zaistili potrebné formality týkajúce sa používaných chemických látok. V tomto ohľade bude táto spolupráca pokračovať aj naďalej.

Smernica REACH zahŕňa aj informačnú povinnosť u niektorých produktov, ktoré obsahujú "látky vzbudzujúce mimoriadne obavy" (SVHC) * s koncentráciou vyššou ako 0,1% m/m


Na základe našich súčasných znalostí a na základe konkrétnych informácií poskytovaných našimi dodávateľmi sú tieto látky obsiahnuté iba vo veľmi malej skupine produktov z portfólia spoločnosti Antalis.

Náš obchodný tím je pripravený odpovedať na všetky otázky, ktoré máte v súvislosti s touto témou.

* Látky vzbudzujúce mimoriadne obavy (SVHC), podľa smernice REACH (príloha XIV): Karcinogény, mutagény alebo látky toxické pre reprodukciu (CRM kategória 1 alebo 2), perzistentné, bioakumulatívne a toxické látky (PBT), veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne látky (vPvB) alebo látky, pri ktorých existujú dôkazy vyvolávajúce podobné obavy.

 

Stiahnite si dokument v PDF