PO - PI, od 8:00 do 16:00 hod
Kontaktujte nás

Zásady ochrany osobných údajov - klienti a tretia strana 

Dátum účinnosti: júl 2018

 

Obsah

1. Kto sme?

2. Koho sa toto oznámenie o ochrane osobných údajov týka?

3. Akých údajov sa toto oznámenie týka?

4. Aké údaje zhromažďujeme a ako ich používame?

5. Medzinárodné prenosy osobných údajov

6. Poskytnutie osobných údajov

7. Poskytovatelia služieb

8. Aktualizácia vašich údajov

9. Uchovanie

10. Vaše práva

 

 

1. KTO SME

 

Antalis (“ANTALIS”) je francúzska akciová spoločnosť  (société anonyme) s akciovým kapitálom 213 000 000 eur, zaregistrovaná v Obchodnom registri v Nanterre  (Registre du Commerce et des Sociétés)  pod číslom 410 336 069 a jej sídlo je na  8 rue de Seine, 92100 Boulogne-Billancourt (Francúzsko).

Skupina ANTALIS je popredným profesionálnym distribútorom papiera a dodávateľom obalových riešení a produktov vizuálnej komunikácie v Európe a na svete (okrem Spojených štátov). Skupina ANTALIS je jediným podnikateľom vo svojej oblasti s medzinárodnou pôsobnosťou v 43 krajinách prostredníctvom svojich sesterských spoločností. Skupina ANTALIS poskytuje jeden z najrozsiahlejších a najdiverzifikovanejších  sortimentov produktov a riešení na trhu a ponúka svojim klientom vyspelú a prevratnú úroveň služieb pokiaľ ide o prispôsobenie sa potrebám zákazníka, odbornosť a logistiku predovšetkým prostredníctvom svojich 123 distribučných centier umiestnených po celom svete.    

Kontaktné údaje na naše spoločnosti ANTALIS po celom svete sa môžu získať na našej webovej stránke www.antalis.com.

Kontaktné údaje na spoločnosť ANTALIS na Slovensku:

Antalis, a.s., so sídlom Mlynské Nivy 73, 821 05 Bratislava, IČO: 35 699 434, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 1163/B ; www.antalis.sk;

Spoločnosť ANTALIS spracúva  osobné údaje  o svojich klientoch a obchodných kontaktoch zodpovedne v súlade s prísnymi podmienkami právnych predpisov o ochrane osobných údajov platných v  Európskej únii ako aj inde vo svete.

Prostredníctvom svojich zásad správania vyhotovila spoločnosť ANTALIS pre seba a svoju skupinu spoločností vyhlásenie, podľa ktorého táto skupina uznáva základné a neodnateľné právo každého jednotlivca na ochranu jeho/jej súkromia a jeho/jej osobných údajov. Zaviazala sa uskutočniť nevyhnutné postupy, aby sa zhromažďovanie a spracovanie osobných údajov, ktoré vykonáva počas svojich činností, realizovalo podľa platných právnych predpisov a s náležitým rešpektom voči jednotlivcom, bezpečnosti a dôvernosti ich osobných údajov. Viac nájdete na našej webovej stránke www.antalis.com.

Skupina ANTALIS pracuje tak, aby aktualizovala svoje postupy v súlade s Nariadením EÚ 2016/679 o ochrane osobných údajov vytvorením interného programu na ochranu údajov, aby sa zabezpečil stabilný štandard v celej skupine ANTALIS pri zhromažďovaní a spracovaní osobných údajov.

Prevádzkovateľom (prevádzkovateľmi) spracovávania Vašich osobných údajov  je spoločnosť ANTALIS, alebo spoločnosti patriace do skupiny ANTALIS, s ktorými obchodujete (ďalej v texte ako „ANTALIS)

Toto oznámenie o ochrane osobných údajov objasňuje ako môžeme zhromažďovať, používať a poskytovať osobné údaje o klientoch, dodávateľoch, akcionároch a iných obchodných kontaktoch a kontaktoch spoločnosti a informuje o vašich právach súvisiacich s ochranou vašich osobných údajov. Pozorne si ho prečítajte, prosím.

 

2. KOHO SA TOTO OZNÁMENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV TÝKA?

 

Klienti

Toto oznámenie sa týka kontaktov individuálnych klientov, s ktorými obchodujeme, vrátane potenciálnych klientov. Vzťahuje sa na osobné údaje, ktoré sa zhromažďujú ako súčasť onboardingového (uvádzacieho a adaptačného) procesu klienta a pred uzatvorením zmluvy, ako aj na údaje  zhromaždené počas trvania vzťahu s klientom. Vzťahuje sa aj na osobné údaje  zamestnancov klientov, ktorých údaje môžeme získať pri poskytovaní produktov a služieb. Za týchto okolností je náš hlavný klientsky kontakt zodpovedný za zabezpečenie toho, že dotknutí jednotlivci budú upovedomení o tom, že nám budú poskytnuté ich osobné údaje, ako aj o účeloch, na ktoré použijeme tieto údaje, napríklad tým, že im ukážeme toto oznámenie.

 

Akcionári

Vyššie uvedený opis sa rovnako vzťahuje na našich akcionárov.

 

Dodávatelia

Vyššie uvedený opis sa rovnako vzťahuje na našich dodávateľov.

 

Obchodné kontakty 

Navyše toto oznámenie zahŕňa aj osobné údaje jednotlivcov, bývaIých klientov alebo akcionárov, ktorí  sa prihlásili k prijímaniu správ, ako napríklad emailových upozornení a publikácií, alebo ktorí navštevujú akcie, ktoré organizuje spoločnosť ANTALIS (buď spoločnosť samotná alebo spoločne s partnerskými organizáciami).   

 

Ďalšie kontakty 

Toto oznámenie zahŕňa osobné údaje jednotlivcov, s ktorými má spoločnosť ANTALIS obchodné dohody, alebo kontakt v priebehu podnikania, ako napríklad agenti, ďalšie zúčastnené strany a protistrany.

 

 

3. AKÝCH ÚDAJOV SA TOTO OZNÁMENIE TÝKA?

 

Na účely tohto oznámenia o ochrane osobných údajov “osobné údaje ” sú akékoľvek informácie (či už elektronické alebo písomné) v súvislosti s jednotlivcom, na základe ktorých môže byť identifikovaný priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako napríklad meno, identifikačné číslo, online identifikátor alebo jeden či viac faktorov špecifických pre identitu tohto jednotlivca.

 

 

4. AKÉ ÚDAJE ZHROMAŽĎUJEME A AKO ICH POUŽÍVAME

 

Spoločnosť ANTALIS môže použiť vaše osobné údaje na rôzne účely, ako sa uvádza v nasledovných častiach. 

Spoločnosť ANTALIS zhromažďuje  a používa iba osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na poskytovanie produktov a služieb našim klientom; buduje a/alebo udržiava svoje obchodné vzťahy s obchodnými kontaktmi; a neustále informuje jednotlivcov o produktoch a službách, ako aj o akciách, o ktorých si odôvodnene myslí, že môžu byť pre nich zaujímavé a/alebo ktorí inak potvrdili svoju preferenciu, aby ich dostávali od spoločnosti ANTALIS.  Viac podrobností o účele spracúvania, ako aj právnom základe spracúvania údajov, môžete získať zaslaním žiadosti na nasledovný email gdpr.sk@antalis.com

V niektorých prípadoch bude pre vás povinnosťou poskytnúť osobné údaje spoločnosti ANTALIS, aby ste nám umožnili poskytnúť vám produkty a služby (alebo vášmu zamestnávateľovi), spojiť sa s vami a splniť právne povinnosti spoločnosti ANTALIS.

 

Identita, spory, ochrana pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu  a iné kontroly

Spoločnosť ANTALIS zhromažďuje rôzne informácie o klientoch a kontaktoch ako súčasť onboardingového procesu nášho kontaktu. Toto sa môže uvádzať ako povinná starostlivosť alebo “Spoznaj svojho klienta”, alebo “Spoznaj svojho dodávateľa”. Kontroly sa môžu týkať niektorých alebo všetkých nižšie uvedených skutočností:

• Overenie identity: meno a adresa  
• Konečných užívateľov výhod právnických osôb
• Kontroly sporov: aby sa predišlo konfliktu záujmov
• Ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu  
• Kontroly politicky exponovaných ľudí: ľudí s významnými úlohami vo vláde, v justícii, na súdoch, v centrálnych bankách, na veľvyslanectvách, v ozbrojených silách a v štátnych podnikoch, vrátane rodinných príslušníkov a blízkych osôb
• Kontroly sankčných zoznamov vlády
• „Insider“ zoznamov


 

Tieto kontroly sa vykonávajú zo zákonných, regulačných a obchodných dôvodov a môže byť potrebné ich opakovať počas trvania platnosti nášho zmluvného vzťahu. Je dôležité, aby ste nám poskytli všetky nevyhnutné informácie a dokumenty, pretože to môže ovplyvniť našu schopnosť poskytovať produkty a služby.

Na získanie niektorých z týchto informácií môžeme použiť zdroje tretej strany. K podrobnostiam sa dá dostať zaslaním žiadosti na nasledovný určený email gdpr.sk@antalis.com

 

Poskytovanie produktov a služieb 

Spoločnosť ANTALIS môže zhromažďovať a spracúvať vaše osobné údaje počas trvania platnosti nášho  zmluvného vzťahu za účelom poskytovania produktov a služieb.  

Vaše osobné údaje môžeme použiť aj:

• na účely spravovania našich obchodných a zmluvných vzťahov 
• na účtovné a daňové účely
• na marketing a obchodný rozvoj
• na splnenie zákonných a regulačných povinností spoločnosti ANTALIS
• na účely našich oprávnených záujmov 
• na účely prevencie a  odhaľovania trestnej činnosti 
• na štatistické účely  

 

Iné obchodné interakcie 

Ako súčasť vašich obchodných alebo iných komerčných stykov so spoločnosťou ANTALIS, môžeme zhromažďovať a spracúvať o vás údaje. Tieto osobné údaje môžeme používať na účely spravovania našich obchodných a zmluvných vzťahov, na účely účtovnej evidencie a daňové účely a na splnenie našich zákonných a regulačných povinností.

Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť aj tretím stranám, ak budeme predávať alebo kupovať podnik alebo majetok, v takomto prípade bude potrebné poskytnúť osobné údaje predávajúcemu alebo kupujúcemu, ako aj ich profesionálnym poradcom. Ak tretia strana alebo spoločnosť z našej skupiny nadobudne podnik alebo jeho majetok, spracúvané osobné údaje,  budú súčasťou prevádzaného majetku.  

 

Informácie zhromaždené v našich priestoroch 

Ak navštívite naše priestory, váš obraz sa môže zaznamenať na CCTV systémy, ktoré prevádzkuje spoločnosť ANTALIS alebo subjekt, ktorý spravuje naše priestory. Kontrolné systémy vstupu do budovy môžu zaznamenať aj miesto, čas a dátum vášho vstupu a odchodu z našich kancelárií.

 

Komunikačné prostriedky 

Tam, kde to povoľujú platné právne predpisy, môže spoločnosť ANTALIS zaznamenať a/alebo monitorovať uskutočnené alebo prijaté telefonické hovory a elektronickú komunikáciu odoslanú alebo prijatú v sieťach spoločnosti ANTALIS, aby sme mohli chrániť náš podnik a overiť si súlad s našou stratégiou a príslušnými právnymi požiadavkami. Akékoľvek takéto zaznamenávanie a/alebo monitorovanie sa bude vykonávať zo zákonných dôvodov a v súlade s platnými právnymi predpismi. Toto môže zahŕňať nasledovné dôvody:

• Záznamy skutočností (vrátane zmeny hlasových správ do textovej podoby)
• Zabezpečenie  súladu so stratégiou a postupmi spoločnosti ANTALIS
• Dodržanie zákonných povinností
• Prevencia a odhaľovanie trestnej činnosti 
• Monitorovanie účinného používania a prevádzky sietí a systémov spoločnosti ANTALIS 

Aby sa zabezpečila efektívna komunikácia a korešpondencia dokumenty sa môžu posielať nezašifrovaným emailom. Berte prosím na vedomie, že nie je možné garantovať úplnú bezpečnosť takéhoto spôsobu komunikácie. Ak si neželáte, aby sme používali nezašifrovaný email, oznámte to prosím vášmu kontaktu v spoločnosti ANTALIS.

 

Marketing a rozvoj obchodu

Spoločnosť ANTALIS zhromažďuje informácie na účely marketingu a rozvoja obchodu a ako súčasť všeobecného riadenia vzťahov s klientmi. Niektoré osobné údaje môžeme použiť na účely uspokojovania klientov, vrátane zaznamenania ich záujmov a preferencií. 

Vaše osobné údaje môžeme použiť na to, aby sme vám poslali informácie emailom alebo poštou, alebo použijeme sociálne médiá alebo sociálne siete o našich produktoch a službách, rozvojoch v priemysle, prospektoch, tlačových správach, pozvánkach na semináre a prednáškach. Môžete si vybrať oblasti a témy, o ktoré sa zaujímate, keď sa prihlásite na našu webovú stránku. Kedykoľvek môžete aktualizovať svoje preferencie alebo odstúpiť. Pre viac informácií o tom ako si uplatňovať vaše práva, pozrite si časť 10 “Vaše práva uvedené nižšie”   

 

Akcie 

Ak sa zúčastníte akcie, ktorú organizuje spoločnosť ANTALIS alebo sa organizuje v spolupráci s ňou, zhromaždíme kontaktné údaje ako súčasť registrácie na akciu. Tieto informácie môžu zahŕňať požiadavky na stravovanie a údaje o zdravotných záležitostiach alebo postihnutiach, ktoré môžu ovplyvniť vašu prítomnosť alebo účasť  na akcii. Ak sa akcia organizuje s partnerskou organizáciou, alebo sa usporadúva v externom prostredí, bude pravdepodobne potrebné, aby sme zdieľali vaše osobné údaje s partnerom, organizátorom akcie alebo miestom konania. Zdieľať sa budú iba minimálne informácie nevyhnutné na účely priebehu akcie. Ak sa bude akcia organizovať v spolupráci s partnerskou organizáciou, táto bude zodpovedná za to, že vás bude informovať o marketingu, ktorý bude mať záujem prezentovať  a tam, kde to bude nevyhnutné získať váš súhlas.

 

Súbory cookies

Ak budete používať naše webové stránky, oznamujeme vám, že používajú súbory cookies a iné nástroje webových prevádzkových analýz (napr. Pixel Tracking, Google Analytics, atď.). Prosím, kliknite na  http://www.antalis.sk/business/home/politika-cookies.html pre viac informácií o používaní týchto nástrojov. K podrobnostiam sa dá dostať zaslaním žiadosti na nasledovný určený email gdpr.sk@antalis.com

 

5. MEDZINÁRODNÉ PROCESY

Spoločnosť ANTALIS je medzinárodnou skupinou pôsobiacou na globálnom základe. Ako väčšina medzinárodných podnikov, spoločnosť ANTALIS centralizovala niektoré aspekty svojej správy a vedenia záznamov v Európskej únii.

Navyše, ak projekty zahŕňajú viac ako jednu jurisdikciu, bude potrebné, aby mali k  informáciám prístup všetci tí v rámci spoločnosti ANTALIS, ktorí na tejto záležitosti pracujú. V dôsledku toho môžu byť vaše osobné údaje prenesené mimo krajinu pôvodu (čo zahŕňa prenosy mimo európsky hospodársky priestor) a môžu byť prístupné v celej spoločnosti ANTALIS na globálnej báze.

Spoločnosť ANTALIS vykoná všetky nevyhnutné bezpečnostné a právne preventívne opatrenia, aby zabezpečila bezpečnosť a integritu osobných údajov, ktoré sa prenášajú v rámci spoločnosti ANTALIS, aby sa umožnili globálne prenosy osobných informácií v rámci spoločnosti ANTALIS, ktoré boli získané v EEA (európskom hospodárskom priestore) v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov na základe používania rovnakej úrovne ochrany. Vaše osobné údaje preto budú mať rovnaký stupeň ochrany bez ohľadu na ich miesto v rámci spoločnosti ANTALIS.

Vaše osobné informácie sprístupní spoločnosť ANTALIS aj poskytovateľom služieb, ktorí môžu mať sídlo v iných jurisdikciách. Pre viac informácií si pozrite nižšie uvedenú časť 7 Poskytovatelia služieb.  

 

6. POSKYTNUTIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Spoločnosť ANTALIS môže poskytnúť vaše osobné údaje (i) ak to bude nevyhnutné z uvedených dôvodov, v rámci spoločnosti ANTALIS; (ii) ak to budú vyžadovať platné právne predpisy (iii) v súvislosti s reorganizáciou alebo zlúčením našej firmy s inou firmou, (iv) ak budeme presvedčení, že takéto poskytnutie bude nevyhnutné na dodržanie a uplatnenie podmienok zmluvy a iných dohôd alebo inak na ochranu a obhajobu práv, majetku alebo bezpečnosti spoločnosti ANTALIS;  (v) aby sme vyhoveli súdnemu konaniu, súdnemu príkazu alebo inej zákonnej povinnosti alebo regulačnému alebo vládnemu vyšetrovaniu; alebo  (vi) s vašim súhlasom. 

Radi by sme upriamili vašu pozornosť na skutočnosť, že v niektorých jurisdikciách má spoločnosť ANTALIS právnu povinnosť oznámiť podozrivé transakcie a inú činnosť príslušným regulačným úradom podľa legislatívy o ochrane proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu a proti obchodovaniu s dôvernými informáciami  a súvisiacou legislatívou.  Spoločnosť ANTALIS môže takisto oznámiť podozrivú trestnú činnosť polícii, alebo iným orgánom presadzujúcim právo. Nemusí nám byť povolené vopred vás informovať o tomto oznámení, alebo vás vôbec informovať.

 

Príjemcami osobných údajov súvisiacich s klientmi, obchodnými a firemnými kontaktmi môžu byť:

• Daňové a colné a úrady  
• Regulačné a iné odborné orgány 
• Burzy a kótovacie úrady 
• Verejné registre 
• Poskytovatelia služieb overovania identity 
• Úverové referenčné agentúry 
• Súdy, polícia a úrady vymáhajúce výkon práva
• Ministerstvá vlády a vládne úrady
• Audítori a profesionálni poradcovia (vrátane profesionálnych poisťovateľov v súvislosti s poistnou náhradou)

Spoločnosť ANTALIS vynaloží všetko možné úsilie, aby poskytla v každom prípade len minimum nevyhnutných osobných údajov.

 

7. POSKYTOVATEĽIA SLUŽIEB

 

Tretie strany poskytujúce služby spoločnosti ANTALIS sa uvádzajú ako “subdodávatelia”. Spoločnosť ANTALIS zabezpečí zmluvy so subdodávateľmi, ktorým sa odošlú požiadavky platných právnych predpisov na ochranu osobných údajov. Od subdodávateľov sa bude vyžadovať, aby používali primerané bezpečnostné opatrenia na ochranu osobných údajov a budú mať zakázané, aby používali osobné údaje inak, ako im nariadila spoločnosť ANTALIS.  

Subdodávatelia, ktorí spracúvajú osobné údaje v mene spoločnosti ANTALIS môžu mať sídlo v Európe alebo v iných krajinách na celom svete.  Spoločnosť ANTALIS zabezpečí, aby subdodávatelia splnili všetky platné právne požiadavky na prenos osobných údajov mimo jurisdikciu, v ktorej boli pôvodne zhromaždené. V prípade údajov zhromaždených v európskom hospodárskom priestore, alebo ktoré sa týkajú subjektov v EEA (európskom hospodárskom priestore) bude spoločnosť ANTALIS vyžadovať od subdodávateľov, aby vyhotovili štandardné zmluvné doložky na prenos osobných informácií do tretích krajín podľa platných európskych právnych predpisov o ochrane súkromia a osobných údajov.  

Ak by ste chceli viac informácií o subdodávateľoch, s ktorými pracujeme, prosím, skontaktujte sa s globálnym predstaviteľom na ochranu údajov zaslaním žiadosti na nasledovný určený mail gdpr.sk@antalis.com

 

8. AKTUALIZÁCIA VAŠICH ÚDAJOV

 

Spoločnosť ANTALIS vynakladá všetko úsilie, aby zabezpečila presnosť a úplnosť osobných údajov, ktoré má. Aby ste nám pomohli zabezpečiť, že budeme mať o vás najaktuálnejšie informácie, je dôležité, aby ste nás informovali o aktualizáciách s ohľadom na vaše kontaktné údaje alebo iné osobné údaje. Skontaktujte sa prosím s osobou s ktorou obvykle jednáte v spoločnosti ANTALIS. Takisto sa môžete kontaktovať  s globálnym predstaviteľom na ochranu údajov spoločnosti ANTALIS zaslaním žiadosti na nasledovný určený mail gdpr.sk@antalis.com

 

9. UCHOVÁVANIE

 

Spoločnosť ANTALIS si uchová osobné údaje iba tak dlho ako bude potrebné na účely, ktoré sú opísané vo vyššie uvedenej časti 4: Informácie, ktoré zhromažďujeme a ako ich používame. Upozorňujeme, že obdobia uchovávania sa môžu v rozdielnych jurisdikciách odlišovať. Osobné údaje sa obyčajne uchovávajú minimálne počas obdobia 2 rokov a môžu sa uchovávať počas dodatočného obdobia s ohľadom na zákonom stanovenú príslušnú premlčaciu lehotu.

Môžeme potrebovať uchovať si informácie počas dlhších časových období, aby sme definovali, vykonávali alebo obhajovali naše zákonné práva a na účely archivovania. Tam, kde je to možné a praktické sa osobné informácie poskytnú ako anonymné pomocou odstránenia, náhrady alebo blokovania údajov, ktoré umožňujú, aby boli jednotlivci identifikovaní. 

Ak by ste chceli viac informácií o zásadách uchovávania, prosím, skontaktujte sa s globálnym predstaviteľom na ochranu údajov zaslaním žiadosti na nasledovný určený mail gdpr.sk@antalis.com

 

10. VAŠE PRÁVA

 

V súvislosti s ochranou vašich osobných údajov máte nasledovné práva:

• právo prístupu k osobným údajom, ktoré má o vás spoločnosť ANTALIS;
• právo dať si vaše osobné informácie opraviť, napríklad ak sú neúplné alebo nesprávne;
• právo kedykoľvek odvolať prijímanie marketingových správ;
• za určitých okolností a s ohľadom na platné právne predpisy, právo obmedziť alebo namietať spracúvanie vašich osobných údajov alebo žiadať, aby boli vaše osobné údaje vymazané;
• za určitých okolností a s ohľadom na platné právne predpisy, právo získať kópiu osobných údajov, ktoré ste poskytli spoločnosti ANTALIS v štruktúrovanom, bežne používanom a prístrojom čitateľnom formáte (známom ako “prenosnosť údajov”);
• tam, kde ste poskytli osobné údaje dobrovoľne, alebo ste inak súhlasili s ich používaním, právo odvolať váš súhlas;
• právo sťažovať sa na príslušnom úrade na ochranu osobných údajov (podrobnosti pozrite nižšie).

Ak máte záujem uplatňovať si svoje práva, prosím, skontaktujte sa s globálnym predstaviteľom na ochranu údajov spoločnosti ANTALIS zaslaním žiadosti na nasledovný určený mail gdpr.sk@antalis.com

 

Posielanie emailov a elektronická komunikácia na priamy marketingový účel

Keď si vytvoríte účet, alebo sa prvýkrát zaregistrujete u nás, spoločnosť ANTALIS sa vás spýta, či si želáte dostávať marketingové/komerčné informácie od spoločnosti ANTALIS. Aby ste mohli dostávať informácie od spoločnosti ANTALIS, musíte kliknúť na políčko “Súhlasím so zasielaním marketingových/komerčných informácií alebo ponúk zo spoločnosti ANTALIS alebo v jej mene od ktorejkoľvek spoločnosti ANTALIS a ktoréhokoľvek z jej oficiálnych distribútorov emailami alebo elektronickými komunikačnými prostriedkami.” Ak odmietnete prijímať informácie, necháte políčko bez označenia.

PRIPOJENIE (OPTIIN):  Ak ste súhlasili s prijímaním informácií od spoločnosti ANTALIS, potom bude spoločnosti ANTALIS umožnené posielať vám digitálne alebo tlačené marketingové/komerčné informácie, ako napríklad informácie o produktoch, komerčné ponuky, informácie o akciách, informácie o projektoch alebo pozvánky.  

DVOJNÁSOBNÉ PRIPOJENIE (DOUBLE OPTIN): Ak ste súhlasili s prijímaním informácií, dostanete email požadujúci, aby ste klikli na odkaz, ktorý vykoná postup potvrdenia vášho súhlasu na prijímanie marketingových/komerčných informácií alebo ponúk od spoločnosti ANTALIS alebo v jej mene od ktorejkoľvek zo spoločností ANTALIS a ktoréhokoľvek z jej oficiálnych distribútorov emailami [POTVRDÍ SA].

Aby ste sa mohli odhlásiť z odoberania, môžete prejsť buď na časť vášho účtu webovej stránky spoločnosti ANTALIS a neoznačiť políčko, alebo kliknúť na odkaz neodoberať, ktorý bude uvedený v niektorom emaily, ktorý poslala spoločnosť ANTALIS alebo ktorý bol poslaný v jej mene alebo pošlite email globálnemu predstaviteľovi na ochranu údajov spoločnosti ANTALIS zaslaním žiadosti na nasledovný určený mail gdpr.sk@antalis.com

  

Čo ak máte menej ako 16 rokov?

Ak máte menej ako 16 rokov, prosím, uistite sa, že máte povolenie od vašich rodičov / právneho zástupcu predtým ako nám poskytnete o vás osobné údaje. Neplnoletým, mladším ako 16 rokov, nie je povolené poskytovať nám ich osobné údaje bez takéhoto oprávnenia.

 

Právo podať sťažnosť

Ak vás naša odpoveď neuspokojí alebo, ak si myslíte, že vaše osobné údaje nespracovávame v s súlade so zákonom, môžete podať sťažnosť na príslušný dozorný úrad na ochranu osobných údajov vo vašom štáte. 

 

Dodatky k tomuto vyhláseniu

Toto oznámenie o ochrane osobných údajov bolo aktualizované v máji 2018. Z času na čas môžeme vykonávať zmeny, alebo ho upraviť ak to bude nevyhnutné, aby sme vyhoveli platným právnym predpisom o ochrane osobných údajov. Môžete si želať, aby sme ho opäť posúdili na ad hoc základe. Akékoľvek zmeny v ustanoveniach oznámenia o ochrane osobných údajov budú platné od dátumu uverejnenia na našich webových stránkach.

 

Otázky

Ak budete mať otázku týkajúcu sa oznámenia o ochrane osobných údajov, prosíme, skontaktujte sa s globálnym predstaviteľom na ochranu údajov spoločnosti ANTALIS zaslaním žiadosti na nasledovný mail  gdpr.sk@antalis.com