Často kladené otázky

Ošetrenie drevených paliet

1. Ako je to so skladovaním ošetrených paliet (vlhkosť, kontakt s neošetrenými paletami atď.)? 

Na skladovanie ošetrených paliet nie sú zo strany ISPM 15 kladené žiadne nároky. Zastávame názor, že pri skladovaní by mali byť dodržané základné pravidlá pre nakladanie s drevom. V každom prípade ošetrené obaly skladujte oddelene od dreva neošetreného. Vlhkostné pomery pri skladovaní by sa mali riadiť požiadavkami odberateľov obalov a podľa toho by sa malo skladovanie upraviť.

2. Pri exporte tovaru do Ruskej federácie je potrebné použiť ošetrené palety podľa štandardu ISPM 15 (HT/DB)? 

V súčasnej dobe nemá RF publikované konkrétne požiadavky na ošetrovanie drevených obalov. Odporúčame však, aby drevené obaly, pokiaľ je to možné, boli vyrobené z odkôrneného dreva, ošetrené, označené a zásielka obsahujúca drevené obaly vybavená fytosanitárnym osvedčením. Pozn. Rastlinolekárske osvedčenia vydávajú špecialisti na dovoz a vývoz Odboru dovozu a vývozu ÚKZÚZ podľa ich miestnej príslušnosti.

3. Prosím o informáciu, kde je možné získať zákon alebo vyhlášku upravujúcu ošetrovanie drevených obalov. 

Znenie zákona č. 326/2004 Zb., v platnom znení a vyhlášky č. 384/2011 Zb., o technických zariadeniach ao označovaní dreveného obalového materiálu nájdete na internetovej stránke ÚKZÚZ. Problematika drevených obalov, ich ošetrovanie a označovanie vychádza zo štandardu FAO ISPM 15 Regulácia dreveného obalového materiálu v medzinárodnom obchode - 2009.

4. Radi by sme získali zoznam krajín, ktoré vyžadujú ošetrené drevené obaly v registrovaných podnikoch podľa medzinárodného štandardu FAO ISPM 15. 

Zoznam krajín, ktoré požiadavky na ošetrenie, označenie, prípadne na ďalšie procedúry uplatňujú je uvedený na internetovej stránke ÚKZÚZ pod názvom Sprievodca implementáciou ISPM 15 a dovoznými požiadavkami niektorých krajín.

5. Aké sú „iné“ spôsoby ošetrenia, ktoré požaduje napr. Austrália alebo Nový Zéland? 

Inými spôsobmi ošetrenia, ktoré uvádza vo svojich požiadavkách napr. Austrália alebo Nový Zéland, sú ošetrenia, špecifikované v manuáloch a postupoch, uverejnených tamojšími fytoslužbami. Napr. Austrália – ošetrenie metódou KD – umelé vysušenie pri teplote min. 74 stupňov C po dobu od 2 do 18 hodín (doba závisí od hrúbky ošetrovaného materiálu).

6. Čo je myslené termínom "nespracovaný drevený materiál"? 

„Nespracovaný drevený materiál“ je drevo, ktoré nebolo nijako ošetrené (v podstate surové drevo – rezivo, pripravené na ďalšie spracovanie). Pozn. "Spracovaný drevený materiál" predstavuje výrobky zložené z dreva vyrobeného s použitím lepidla, vysokej teploty a tlaku alebo akejkoľvek kombinácie uvedených spôsobov /ISPM č. 15/ (napr. preglejka, OSB dosky, drevovláknité dosky, atď.).

7. Aký druh certifikátu by sa mal použiť pre Čínu a aké kroky by mali byť podniknuté pre jeho rýchle získanie? 

V prípade Číny je v súčasnosti oficiálne požadovaná iba deklarácia o použití "novej preglejky", ak je táto pre drevené obaly využitá. Deklaráciu žiadajte u výrobcu preglejky.

8. Čo musí spĺňať palety pri dovoze do SR? 

Od 1.3.2005 musí byť drevený obalový materiál (a teda aj palety) pri dovoze do SR z tretích krajín s výnimkou Švajčiarska ošetrený a označený podľa medzinárodného štandardu ISPM 15 (vyhláška č. 215/2008 Zb., v platnom znení). Rastlinolekárske osvedčenie nie je vyžadované.

9. Musia byť palety ošetrené a označené v rámci EÚ? 

Nie, v rámci EÚ nie je ošetrenie a označenie dreveného obalového materiálu požadované. Výnimkou je preprava tovaru na drevených obaloch z Portugalska.

Zdroj: www.ukzuz.cz

Kalkulátory

Vrecká s vysúšadlami sú plnené v jednotkách. Jedna jednotka sušidla zodpovedá asi 35g a je to taký objem sušidla, ktorý môže pohltiť min. 3g pri 20% relatívnej vlhkosti a 6g vodnej pary pri 40% relatívnej vlhkosti v rovnováhe so vzduchom pri 23°C (+-).

Potrebný objem sušidla v jednotkách je možné pre jednotlivé prípady zistiť na základe výpočtového vzorca.

Jednotky sušidla podľa DIN 55473 zodpovedajúce približne týmto množstvom sušidla:

 

Jednotky 1/6 1/3 1/2 1 2 4 8 16 32 80
Približná hmotnosť náplne v g 6 12 18 35 70 145 285 540 1130 2825

Slovník pojmov

Hliníková fólia je veľmi poddajná a nepriepustná pre svetlo a vzduch, preto býva používaná na balenie produktov citlivých na vlhkosť alebo kyslík. Na zvýšenie odolnosti sú často laminované na iné materiály, napríklad papier alebo plasty. Hustota: 2,7 kg/cm³.

Je prostriedok pre automatizovaný  zber dát . Je tvorený  čiernotlačou  vytlačenými pruhmi (alebo mozaikou) definovanej šírky, umožňujúce prečítanie pomocou technických prostriedkov – čítačiek (pre jednorozmerné kódy) či skenerov (pre jedno- i dvojrozmerné kódy).

Každý čiarový kód je tvorený sekvenciou čiar a medzier s definovanou šírkou. Tie sú pri čítaní transformované podľa svojej sýtosti na postupnosť elektrických impulzov rôznej šírky a porovnávané s tabuľkou prípustných kombinácií. Pokiaľ je postupnosť v tabuľke nájdená, je vyhlásená za zodpovedajúci znakový reťazec. Nositeľom informácie je nielen tlačená čiara, ale aj medzera medzi jednotlivými čiastkovými čiarami. Krajné skupiny čiar majú špecifický význam – slúžia ako synchronizačné pre čítacie zariadenie, ktoré podľa nich generuje signál Štart/Stop.

Technická špecifikácia potom vyžaduje ochranné svetlé pásmo bez potlače pred a za synchronizačnými čiarami. Skratka EAN znamená  European Article Number . Najčastejší EAN kód a pravdepodobne najčastejší čiarový kód vôbec je EAN-13

Je medzinárodná dodacia doložka Incoterms. Táto doložka stanovuje, že náklady aj riziká spojené s dodávkou tovaru prechádzajú z predávajúceho na kupujúceho okamihom, keď odovzdá tovar k dispozícii kupujúcemu. Po prevzatí tak splní predávajúci svoju povinnosť, ostatné náklady a náklady dopravy do miesta určenia už obstaráva kupujúci.

High Density PolyEthylene je druhým najrozšírenejším polymérom používaným v obalovej technike. Vyniká odolnosťou voči vodnému prostrediu, alkoholom, ketónom, zriedeným roztokom kyselín a zásad. Má dobré mechanické vlastnosti, je odolný voči vlhkosti, nie však voči kyslíku a organickým látkam. Jeho nevýhodou je sklon k tzv. korózii za napätie - vo výrobkoch z HDPE vznikajú trhliny. Hustota: 0,935 až 0,965 kg/cm³

Obal zaisťujúci tepelnú izoláciu náplne (obsahu)

Je samovoľné vzájomné pôsobenie medzi prostredím a materiálom, ktoré má za následok merateľnú zmenu materiálu a môže viesť od zmeny vzhľadu a obmedzenia funkcie až po úplný rozpad celistvosti. Korózia je spôsobená elektrochemickými procesmi. Hlavným činiteľom korózie je vzdušný kyslík a nečistoty, ktoré reagujú s povrchom kovu a tak vzniká na povrchu kovov tenká tzv. pasívna vrstva. Hrúbka pasívnej vrstvy je iba niekoľko nanometrov a pokiaľ je stabilný chráni kov pred ďalšími reakciami. Ochrana kovu pred koróziou znamená ochranu pasívnej vrstvy.

Pri rezervovaní nákladného priestoru v cestnej doprave je dôležité prepočítať potrebné ložné metre. Ložný meter (Lademeter ~ LDM) je normovaný rozmer a je to 1 meter ložného priestoru nákladného vozidla na dĺžku. Pri šírke nákladného vozidla cca 2,4 m zodpovedá 1 ložný meter približne 2,4 m2 (2,4 m šírka x 1 m dĺžka). Pokiaľ budeme prepočítavať, koľko ložných metrov zaberú palety vo vozidle, potom si musíme uvedomiť, ako najlepšie využiť priestor. Pri rozmere EURO-palety 1,2 x 0,8 m ich rovnáme do vozidla vždy po dĺžke. Znamená to teda, že 3 EURO-palety skladáme 3 vedľa seba a zaberú 1,2 ložných metrov. Pri atypických paletách je vždy nutné si prepočítať ich poskladanie tak, aby zabrali vo vozidle čo najmenej ložných metrov a cena prepravy sa tak čo najviac znížila. Nákladné súpravy sú cca 6 - 7 m dlhé v jednom nákladnom priestore. Prvá časť nákladného priestoru je súčasťou vozidla, druhá je vlečená za vozidlom. Vysoké sú väčšinou 3 ma široké 2,45 m. Ich objem býva 120 m3.

Low Density PolyEthylene vyniká transparentnosťou, ohybnosťou, dobrou odolnosťou voči nárazu, olejom, chemikáliám, nepriepustnosťou pre vodnú paru, zvariteľnosťou, jednoduchou spracovateľnosťou a taktiež nízkou cenou. Možno použiť samostatne, ale aj v kombinácii s ďalšími druhmi polymérov etylénu alebo s inými obalovými materiálmi ako je hliník či papier. Jeho najväčším konkurentom je LLDPE. Hustota: 0,910 až 0,924 kg/cm3 .

Linear Low Density PolyEthylene má vďaka svojej pravidelnej štruktúre lepšie mechanické vlastnosti a vyššiu teplotu topenia ako LDPE s rovnakej hustote. Veľmi pružný, priľnavý, tepelne zvariteľný, odolnolný voči mastnotám či chemikáliám. K typickým aplikáciám LLDPE patria prieťažné a priľnavé fólie. Hustota: 0,916-0,940 kg/cm3.

Medium Density PolyEthylene má trochu väčšiu mechanickú pevnosť, je tuhší a menej priepustný ako LDPE s nižšou hustotou. MDPE sa spracováva podobne ako LDPE, ale za vyšších teplôt. Hustota: 0,925 až 0,940 kg/cm³.

Metalocenové kopolyméry (Metalocen Linear Low Density PolyEthylene) predstavujú najmladšiu a najmodernejšiu skupinu polymérov etylénu. Dodávajú obalovým fóliám mimoriadnu pevnosť, pružnosť, odolnosť a stabilitu. K typickým aplikáciám mLLDPE patria prieťažné a priľnavé fólie.

Najväčšia dovolená hmotnosť bremena, ktorým možno trvalo zaťažiť dopravný, prepravný alebo ukladací prostriedok.

Primárny obal je obvykle absolútna najmenšia jednotka pre distribúciu, a jedná sa o balenie, ktoré je v priamom kontakte so skutočným obsahom. Sekundárny obal sa často používa najmä pre skupiny výrobkov. Treťou úrovňou je terciárna – prepravný obal. Ten potom slúži pri manipulácii, preprave ak ochrane tovaru.

Sú už tradičným a osvedčeným spôsobom páskovania. Vyznačujú sa vysokým stupňom pevnosti a používajú sa najmä pri páskovaní veľmi ťažkých materiálov. Nevýhodou oceľových pások je nízka odolnosť voči poveternostným vplyvom, ktorá sa však dá čiastočne eliminovať povrchovou úpravou (pozinkovanie, lakovanie).

Sú vyrobené z polyesterových vlákien, ktoré sú k sebe zlepené špeciálnym lepidlom alebo sú priečne prepletené. PES pásky sa vyznačujú vysokou pevnosťou a bielou farbou. Vďaka ich mäkkému materiálu sú šetrné k prepravovanému tovaru. Ich veľkou výhodou pri kombinácii so sponou je možnosť dotiahnutia úväzu v priebehu dopravy, rovnako tak je možné pásku po preprave povoliť a použiť opakovane.

Vyznačujú sa vyššou pevnosťou ako PP pásky. Vďaka tejto vlastnosti sú vhodné na balenie tovaru so zmenou objemu v priebehu transportu. PET pásky majú zelenú farbu a často sa využívajú v drevospracujúcom, stavebnom alebo hutníckom priemysle. Tieto pásky boli vyvinuté ako spoľahlivá náhrada za oceľové viazacie pásky.

Niekoľkovrstvový zmrštiteľný materiál, ktorý má vysokú pevnosť, je priehľadný a je veľmi odolný proti vonkajším vplyvom - vysoký stupeň ochrany proti vzduchu, mrazu a vlhkosti. Je vysoko odolný voči fyzickému poškodeniu. Typické použitie na balenie potravín, kde dobre kopíruje tvar tovaru.

Jedno alebo viac vrstevné fólie z nezmršťujúceho materiálu, kde je potrebné zachovať dobrú viditeľnosť produktu či poprípade využiť možnosť potlače obalu. Sú hojne využívané v potravinárstve, tlačiarstve, textilnom priemysle,.. Jedná sa o kvalitný, pevný ale krehký materiál. Štandardne je ponúkaný vo verzii BOPP, CPP a taktiež BOPP Antifog.

Sú určené najmä pre stredné a ľahšie aplikácie tovaru, ktoré počas prepravy príliš nemenia svoj objem. Opasky sú spravidla čierne, prípadne biele.

Fólia vytvára optimálny tlak na tovar, ktorý fixujete na palete. Fólia je vyrobená metódou „CAST“ z primárnych LLDPE materiálov a neobsahuje regranuláty degradujúce jej vlastnosti. Neobsahuje, nevyžaruje ani neuvoľňuje zdraviu škodlivé látky. Je vhodná na balenie expedičného materiálu pred poškodením alebo znehodnotením. Stabilizácia tovaru na paletách pri expedícii alebo pri dlhodobejšom uskladnení proti prachu. Fólia má vynikajúcu elektrostatickú priľnavosť, vysokú pevnosť a prieťažnosť. Dokonale sa prispôsobí balenému materiálu.

Je garantovaný pomer dĺžky vyjadrený v percentách na jednotku dĺžky. Napríklad z 1m bežnej dĺžky pri prieťažnosti 150% by ste pri použití predpínacieho zariadenia mali dostať 2,5 m fólie. Dávajte si však pozor na udávané hodnoty prieťažností. Niektorí predajcovia často uvádzajú na miesto garantované prevádzkovú prieťažnosť.

Fólia je určená na prekrytie hornej časti tovaru, ktorý je následne fixovaný na palete prieťažnou fóliou.

Je vysoko zmrštiteľná fólia, ktorá je už prekonaná modernejšími materiálmi. Medzi jej prednosti patrí jednoduché použitie (funguje takmer na všetkých typoch strojov). Aj napriek tomu, že ju niektoré firmy ponúkajú ako vhodné pre potravinársky priemysel, jedná sa o výrobok s vysokým obsahom jedovatých látok - ftalátov (DEHP a DBP), ktoré sa uvoľňujú najmä pri ich zváraní (chlór a pod.) Ďalšou nevýhodou je aj tvarová a farebná nestabilita - časom fólia krehne a mení farbu - žltne.

Slúži na jednoduchšie označovanie výrobkov. Vďaka recyklačným symbolom je evidentné, z akého materiálu je daný produkt vyrobený.

 

Skupina Kód Popis
Plasty #1 PET(E) Polyetyléntereftalát
  #2 PE-HD Polyethylen s vysokou hustotou
  #3 PVC Polyvinylchlorid
  #4 PE-LD Polyethylen s nízkou hustotou
  #5 PP Polypropylén
  #6 PS Polystyrén
  #7 Ostatní plasty
  #9 ABS Akrylonitrilbutadienstyrén: Väčšina komponentov počítača, mobily, ...
Batérie #8 Olovo Olovený akumulátor
  #9 alebo #19 Alkaline Alkalický článok
  #10 NiCD Niklkadmiová batéria
  #11 NiMH Nikel Metal Hydridová batéria
  #12 To Lítiová batéria
  #13 SO(Z) SO baterie
  #14 SK CZ batérie
Papier #20 C PAP (PCB) Lepenka
  #21 PAP Iný papier (časopisy, listy)
  #22 PAP Papier
  #23 PBD (PPB) Kartón
Kovy #40 FE Železo
  #41 CHOĎ Hliník
Drevené materiály #50 ZA Drevo
  #51 PRE Zápas
  #60 detská postieľka Bavlna
Textílie #61 TEX miliónov
  #62-#69 TEX Ostatní textil
Sklo #71 GLS Bezfarebné sklo
  #72 GLS Zelené sklo
  #73 GLS Hnedé sklo

V oboch prípadoch sa jedná o spracovanie LDPE fólie za účelom opakovaného použitia. Rozdiel je v kvalite. Technologický odpad je čistý materiál, ktorý sa vyrába z odrezkov fólie pri jej výrobe. Recyklát je vyrobený z už znečisteného materiálu – druhotného odpadu (napr. plnením, balením, potlačou).

Fólia zmrštiteľná za tepla je špeciálne vyvinutá pre balenie, kde je vyžadovaná vysoká odolnosť voči vonkajším vplyvom – poveternostným podmienkam, vlhku, UV žiareniu. Používa sa na balenie veľkých objemných celkov. V procese balenia fólia pri krátkodobom zahrievaní teplovzdušnou pištoľou zmäkne a následne kopíruje povrch baleného predmetu. Vychladnutím sa jej tvar fixuje a vytvára tak pevný obal.

Prchavý inhibítor korózie (VCI) je materiál, ktorý sa umiestni do uzavretého obalu, kde sa odparuje a chráni kovy pred koróziou.

Ide o papier s vyššou plošnou hmotnosťou vyrábaný z niekoľkých vrstiev, obvykle rôzneho vlákninového zloženia. Použité suroviny sú takmer z 90% získané recykláciou a samotné lepenky sú plne recyklovateľné a použiteľné ako druhotná surovina. Neobsahujú žiadne škodliviny alebo zakázané chemické látky. Dvoj- až sedemvrstvová štruktúra, v ktorej sa striedajú vrstvy hladkej lepenky a zvlnenej lepenky. Použitie predovšetkým na výrobu kartonáže, krabíc, všeobecne v obalovej technike.

Obalový materiál vyrábaný zlepovaním jednej vrstvy zvlneného papiera a hladkej krycej vrstvy škrobovým lepidlom. Používa sa na balenie krehkého tovaru, prírezy na podložky, alebo ochranné a tlmiace vložky v skupinových alebo prepravných obaloch.

Právne predpisy a normy

 • Zákon č. 477/2001 Zb. o obaloch

 • Novela zákona o obaloch č.94/2004 Zb.

 • Smernica 94/62/ES o obaloch a obalových odpadoch
 • ČSN EN 13193 Obaly – Obaly a životné prostredie – Terminológia
 • ČSN 77 0052-2 Obaly – Odpady z obalov – Časť 2: Identifikačné značenie obalov pre následné využitie odpadu z obalov
 • ČSN 77 0054 Obaly – Požiadavky na vratné spotrebiteľské obaly
 • ČSN EN 13427 Obaly – Požiadavky na používanie európskych noriem pre obaly a odpady z obalov
 • ČSN EN 13428 Obaly – Špecifické požiadavky na výrobu a zloženie – Prevencia znižovaním zdrojov
 • ČSN EN 13429 Obaly – Opakované použití
 • ČSN EN 13430 Obaly – Požiadavky na obaly využiteľné na recykláciu materiálu
 • ČSN EN 13431 Obaly – Požiadavky na obaly využiteľné ako zdroj energie, vrátane špecifikácie najnižšej výhrevnosti
 • ČSN EN 13432 Obaly – Požiadavky na obaly využiteľné na kompostovanie a biodegradáciu – Skúšobná schéma a kritériá hodnotenia pre konečné prijatie obalu
 • ČSN CR 13695-1 Obaly – Požiadavky na meranie a overovanie štyroch ťažkých kovov a iných nebezpečných látok prítomných v obaloch a ich uvoľňovanie do okolitého prostredia – Časť 1: Požiadavky na meranie a overovanie štyroch ťažkých kovov prítomných v obaloch
 • ČSN EN 13695-2 Požiadavky na meranie a overovanie štyroch ťažkých kovov a iných nebezpečných látok prítomných v obaloch a ich uvoľňovanie do okolitého prostredia. Časť 2: Požiadavky na meranie a overovanie nebezpečných látok prítomných v obaloch
 • ČSN CR 13504 Obaly – Využitie materiálu – Kritériá pre najmenší obsah recyklovaného materiálu
 • ČSN EN 415-2 Bezpečnosť baliacich strojov – Baliace stroje pre vopred zhotovené tuhé obaly
 • ČSN EN 415 Bezpečnosť baliacich strojov – Tvarovacie, plniace a uzatváracie stroje
 • ČSN EN 60204-1 Bezpečnosť strojných zariadení. Elektrické zariadenia pracovných strojov. Časť 1: Všeobecné požiadavky
 • ČSN EN 292-1 Bezpečnosť strojných zariadení. Základné pojmy, všeobecné zásady pre projektovanie. Časť 1: Základná terminológia, metodológia
 • ČSN EN 292-2 Bezpečnosť strojných zariadení. Základné pojmy. Časť 2: Technické zásady a špecifikácie
 • ČSN EN 418 Bezpečnosť strojových zariadení. Zariadenie núdzového zastavenia. Hľadiská funkčnosti. Konštrukčné zásady.
 • ČSN 77 0001 Obalová technika. Terminológia
 • ČSN 77 0052-1 Obaly. Obalové odpady. Časť 1: Terminológia. Základné termíny
 • ČSN 77 0054 Obaly. Požiadavky na vratné spotrebiteľské obaly
 • ČSN 77 1000 Sústava rozmerov obalov
 • ČSN EN ISO 11683 Obaly. Hmatateľné výstrahy. Požiadavky
 • ČSN EN 2817+AC Balenie odolné deťom. Požiadavky a postupy skúšania opäť uzatvárateľných obalov.
 • STN 01 5200-1 Certifikačné značky

Na základe mandátu Európskej komisie spracoval CEN (Európsky výbor pre normalizáciu) súbor noriem na splnenie základných požiadaviek smernice 94/62/EC. Dňa 19. februára 2005 vyšlo v Official Journal of the European Union oznámenie Európskej komisie odkazujúce na revidované normy CEN. Týmto aktom sa normy stali harmonizovanými.

Technické normy sa smú rozmnožovať a rozširovať len so súhlasom príslušného úradu.

 •