Podmienky používania webových stránok

Oznámenie

Tieto Webové stránky www.antalis.sk spravuje:

Zástupca správcu: Antalis, a.s. Mlynské Nivy 73, SK-82105 Bratislava 2

Hosting: SOGETI FRANCE, “Société par Actions Simplifiée” ", riadne podnikajúca podľa francúzskych zákonov. So sídlom 24, rue du Gouverneur Général Eboué, 92130 Issy-les-Moulineaux (Francúzsko), registračné číslo 479 942 583 v obchodnom registri obchodných spoločností v Nanterre.

 

Podmienky používania:

- Úvodné ustanovenia
- Definícia
- Účel Webových stránok
- Len pre profesionálne použitie
- Správa Webových stránok
- Právo duševného vlastníctva
- Hypertextové odkazy
- Vyhlásenie správcu a vylúčení zodpovednosti
- Ochrana osobných údajov
- Rozhodné právo a výlučná právomoc
- Otázky 

 

Úvodné ustanovenia

Navigácia na týchto Webových stránkach znamená súhlas Užívateľa s týmito Podmienkami používania, a to bez akýchkoľvek výhrad, vrátane ustanovení o vylúčení a obmedzení zodpovednosti. Účelom týchto Podmienok používania je stanoviť všeobecné pravidlá, na základe ktorých spoločnosť ANTALIS poskytuje prístup k Webovým stránkam a Užívateľom tak umožňuje vstup na tieto webové stránky a ich používanie.

Verzia týchto všeobecných Podmienok používania, ktorá je v súčasnej dobe online, je jedinou záväznou verziou po celú dobu používania týchto Webových stránok, pokiaľ nebude nahradená novou verziou.

 

Definícia

„ANTALIS" znamená: ,, Antalis, a.s. Mlynské Nivy 73, SK-82105 Bratislava 2, IČO 35699434" - spoločnosti zo skupiny Antalis, ktorá Webové stránky spravuje

"Poskytovateľ hostingu" znamená: SOGETI FRANCE, “Société par Actions Simplifiée” ", riadne podnikajúca podľa francúzskych zákonov. So sídlom 24, rue du Gouverneur Général Eboué, 92130 Issy-les-Moulineaux (Francúzsko), registračné číslo 479 942 583 v obchodnom registri obchodných spoločností v Nanterre, zastúpená pánom Christophe BONNARDOM vo funkcii generálneho riaditeľa.

„Webové stránky“ znamená: www.antalis.sk

„Služby“ znamená: služby dostupné na Webovej stránke.

"Užívateľ" znamená: akákoľvek osoba, ktorá používa Webové stránky alebo ktorúkoľvek zo služieb, ktorá sa na nich ponúka.

"Člen" znamená: Používateľ uvedený na Webových stránkach.

"Identifikátor" znamená: údaje potrebné na identifikáciu Užívateľa na Webovej stránke a na získanie prístupu do oblastí vyhradených pre Členmi.

"Heslo" znamená: dôverné informácie, ktoré pri použitia spoločne s identifikátorom umožňujú Užívateľmi preukázať svoju totožnosť.

"Hyperlinky" znamenajú: webové stránky tretích strán alebo externý internetový zdroj napojený na Webové stránky, ktorý nie je kontrolovaný a za ktorý spoločnosť ANTALIS nenesie zodpovednosť.

 

Účel Webových stránok

Účelom týchto Webových stránok je poskytovať Užívateľom informácie o produktoch a službách ponúkaných spoločnosťou ANTALIS a on-line nákupné nástroj pre tieto produkty a služby, a to na základe členské registrácie.

 

Webové stránky určené výhradne pre profesionálne použitie

Tieto Webové stránky sú určené a vyhradené iba pre profesionálne použitie a výslovne sa vylučuje akékoľvek ďalšie využitie, vrátane použitia spotrebiteľmi.

Používaním týchto Webových stránok každý Užívateľ prehlasuje a zaručuje, že koná iba na profesionálne účely a v miere dovolenky platnými právnymi predpismi a vzdáva sa preto všetkých práv súvisiacich s ochranou spotrebiteľa pri používaní týchto Webových stránok.

Ak ste spotrebiteľ, nesmiete nakupovať ani vykonávať akékoľvek úkony súvisiace s nákupmi na týchto Webových stránkach ani akékoľvek iné úkony na základe údajov zverejnených na týchto Webových stránkach. Používanie týchto Webových stránok v rozpore s týmito Podmienkami používania aj cez toto upozornenie je vaším rizikom a spoločnosť ANTALIS sa v tejto súvislosti nenesie žiadnu zodpovednosť.

 

Správa Webových stránok

V záujme dobrého riadenia týchto Webových stránok je spoločnosť ANTALIS oprávnená kedykoľvek:

- Pozastaviť, prerušiť alebo obmedziť prístup k celým Webovým stránkam alebo ich častiam, vyhradiť prístup k Webovým stránkam alebo k niektorým ich častiam pre určenú kategóriu Užívateľov.
- Odstrániť akékoľvek informácie, ktoré narušujú fungovanie Webových stránok alebo ktoré nie sú v súlade s národnými alebo medzinárodnými právnymi predpismi alebo ktoré sú považované za nevhodné alebo protiprávne.
- Pozastaviť fungovanie Webových stránok za účelom ich aktualizácie. 

 

Právo duševného vlastníctva

Všetky ochranné známky, fotografie, texty, komentáre, ilustrácie, pohyblivá aj nepohyblivá vyobrazenia, video sekvencie, zvuky, vrátane počítačových aplikácií, ktoré by mohli byť použité na zabezpečenie fungovania Webových stránok a všeobecne všetky prvky, ktoré sú reprodukované a používané na Webovej stránke, sú chránené predpismi upravujúcimi duševné vlastníctvo, najmä zákonom č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v znení neskorších predpisov.

Predmetov ochrany je veľa a predstavujú výhradné vlastníctvo spoločnosti ANTALIS alebo jej partnerov. Akákoľvek reprodukcia, vyobrazenie, použitie alebo úprava v akejkoľvek forme, či celého prvku alebo jeho časti, vrátane počítačových aplikácií, bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti ANTALIS, je prísne zakázaná. Skutočnosť, že ANTALIS nepodá žalobu ihneď potom, ako sa dozvie o neoprávnenom použití, nemožno považovať za schválenie tohto použitia alebo vzdania sa práva podať žalobu.

 

Hypertextové odkazy

Tieto Webové stránky môžu obsahovať odkazy na webové stránky tretích strán alebo externé internetové zdroje ("hypertextové odkazy"). Spoločnosť ANTALIS nemá nad hypertextovými odkazy akúkoľvek kontrolu a nemôže ich regulovať. Spoločnosť ANTALIS preto nemôže niesť zodpovednosť za tieto hypertextové odkazy a odmieta akúkoľvek zodpovednosť za obsah, reklamu, produkty, služby a akýkoľvek iný materiál dostupný na týchto webových stránkach tretích strán a v externých zdrojoch alebo z nich prístupný.

Spoločnosť ANTALIS nezodpovedá za akékoľvek škody alebo straty, skutočné alebo údajné, v súvislosti s použitím obsahu, tovaru alebo služieb dostupných na týchto odkazoch alebo krokov podniknutých na základe takéhoto obsahu, tovaru alebo služieb. 

 

Vyhlásenia správcu a vylúčení zodpovednosti

Spoločnosť ANTALIS sa zaväzuje vynaložiť maximálne úsilie, aby na svojich webových stránkach poskytovala presné a aktuálne informácie a vyhradzuje si právo obsah stránok kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia upraviť. ANTALIS neposkytuje žiadnu záruku alebo garanciu, pokiaľ ide o presnosť alebo úplnosť webovskej stránky obsahujúcich hypertextové odkazy alebo iné elektronické odkazy, ktoré sú priamo alebo nepriamo prístupné z Webových stránok.

Je povinnosťou Užívateľa overiť si správnosť informácií prostredníctvom pomocných prostriedkov, vrátane priameho kontaktu so spoločnosťou ANTALIS.

V dôsledku toho ANTALIS nezodpovedá za:

- akékoľvek nepresnosti alebo opomenutia v obsahu Webových stránok;
- akejkoľvek nedostupnosti Webových stránok;
- výskyt akýchkoľvek chýb;
- akékoľvek chyby súvisiace s obsahom dostupným na Webovej stránke;
- akékoľvek škody vyplývajúce z podvodného vniknutia tretej strany, ktorá spôsobí zmeny v informáciách obsiahnutých na Webovej stránke;
- akékoľvek ujmy alebo škody spôsobené neoprávnenými alebo nezákonnými zmenami obsahu Webových stránok;
- akúkoľvek ujmu, priamu alebo nepriamu a bez ohľadu na jej príčinu, pôvod, povahu alebo dôsledok, vyplývajúce z prístupu alebo nemožnosti prístupu k Webovým stránkam a / alebo z použitia informácií, ktoré sú priamo alebo nepriamo k dispozícii na Webovej stránke.
- Spoločnosť ANTALIS nezodpovedá za akúkoľvek stratu alebo škodu spôsobenú akýmkoľvek vírusom, útokom DOS (Denial of Service) alebo akýmkoľvek iným technologicky škodlivým materiálom, ktorý môže infikovať vaše počítačové zariadenie, počítačové programy, vaše dáta alebo iné vlastné materiály v dôsledku použitia týchto Webových stránok alebo sťahovanie obsahu z webových stránok či z webových stránok tretej strany alebo z iných internetových zdrojov napojených na tieto Webové stránky.
- Spoločnosť ANTALIS nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah webových stránok tretích strán alebo externých internetových zdrojov napojených na tieto Webové stránky. Tieto odkazy nemožno chápať ako odporúčanie ich obsahu zo strany spoločnosti ANTALIS. ANTALIS nezodpovedá za akúkoľvek stratu alebo škodu, ktorá môže byť dôsledkom použitia webových stránok tretích strán alebo externého internetového zdroja spojeného s týmito Webovými stránkami. 

 

Pozastavenie alebo vypovedanie zmluvy

Bez toho, aby bolo dotknuté akékoľvek iné právo alebo opravný prostriedok náležiace spoločnosti ANTALIS podľa tejto zmluvy alebo zo zákona, je spoločnosť ANTALIS oprávnená podľa svojho vlastného uváženia pozastaviť alebo vypovedať bez ďalšieho as okamžitou platnosťou svoje záväzky podľa tejto zmluvy v plnom rozsahu alebo čiastočne podaním písomnej výpovede , a to v prípade, že: (i) dodávateľ poruší akýkoľvek svoj záväzok podľa tejto zmluvy; dodávateľ bude v konkurznom alebo konkurznom konaní, bude na neho uvalená konkurznej správa, bude v likvidácii, bude predmetom postúpenia v prospech veriteľov v rámci podacieho alebo návrhového konania, alebo (ii) ANTALIS nenesie voči dodávateľovi za toto vypovedanie zodpovednosť. V prípade vypovedania bude akýkoľvek záväzok uzavretý pred vypovedaním splnený podľa podmienok tejto zmluvy.

 

Ochrana osobných údajov

Spoločnosť ANTALIS zhromažďuje a spracováva všetky osobné údaje poskytované Používateľovi týchto Webových stránok v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane osobných údajov. Ak chcete poznať podrobnosti, zoznámte sa s našimi zásadami ochrany osobných údajov: http://www.antalis.cz/business/home/zasady-ochrany-osobnich-udaj.html a našimi Zásadami používania súborov cookie: http://www.antalis.sk/business/home/cookies-policy.html, ktoré sú k dispozícii na týchto Webových stránkach. 

a. Zabezpečenie IT na týchto Webových stránkach:

Spoločnosť ANTALIS sa zaväzuje zabezpečiť vhodné opatrenia na zaistenie bezpečnosti a dôvernosti osobných údajov Užívateľov poskytnutých na týchto Webových stránkach a na zabránenie ich zneužitiu, poškodenie, zničenie alebo sprístupnenie neoprávneným tretím stranám. Osobné údaje poskytnuté Užívateľmi sú uložené na zabezpečených serveroch, najmä na serveri poskytovateľa hostingu.

Prenos osobných údajov na internete však predstavuje riziko spojené s jeho samotnou podstatou, ktorému spoločnosť ANTALIS nemôže úplne zabrániť, pokiaľ ide o bezpečnosť takto odosielaných údajov. Preto ANTALIS upozorňuje Užívateľa na potenciálne riziká spojené s prevádzkou a používaním týchto Webových stránok a odporúča im, aby pri používaní internetu používali všetky nevyhnutné ochranné opatrenia (ako je používanie aktualizovaného hardvéru a softvéru, aktuálny antivírusový program, opatrenia na zachovanie dôvernosti pri ochrane identifikátorov a hesiel a pod.). Užívatelia sú výhradne zodpovední za správu svojich identifikátorov a hesiel.

b. Zabezpečenie IT na webových stránkach tretích strán a v externých internetových zdrojoch prepojených s týmito Webovými stránkami (hypertextové odkazy):

Za správu a zabezpečenie osobných údajov poskytovaných Užívateľovi na webových stránkach tretích strán alebo v externých internetových zdrojoch prepojených s týmito Webovými stránkami zodpovedajú výlučne vydavatelia týchto externých webových stránok alebo internetových zdrojov.

• akejkoľvek webovej stránky tretích strán alebo externý internetový zdroj prepojený s Webovými stránkami, napríklad stránky vydavateľa súborov cookie - tretích strán uvedených v Zásadách používania súborov cookie na týchto Webových stránkach:

Spoločnosť ANTALIS nie je správcom údajov, pretože ani kontrolovať správou údajov poskytovaných Používateľovi priamo prostredníctvom týchto externých webových stránok alebo internetových zdrojov, a nemôže preto akokoľvek zaručiť bezpečnosť údajov, ktoré Užívatelia týmto spôsobom odoslali. Užívatelia sú povinní oboznámiť so zásadami ochrany osobných údajov, ktoré sú k dispozícii na týchto externých webových stránkach alebo v takýchto internetových zdrojoch.

Rozhodné právo a výlučná právomoc

Ustanovenia týchto všeobecných Podmienok používania sa riadia právom Slovenskej republiky, s vylúčením všetkých kolíznych noriem. K riešeniu nezhôd alebo sporov vyplývajúcich z týchto Podmienok používania je príslušný súd v mieste sídla spoločnosti ANTALIS, ak nevyplýva zo osobitného predpisu iná osobitná právomoc.


Otázky

Svoje správy prosím zasielajte na adresu: gdpr.sk@antalis.com alebo použite možnosť Kontaktujte nás na týchto Webových stránkach, ak máte:

- akékoľvek otázky či požiadavky na informácie o produktoch prezentovaných na týchto Webových stránkach,
- v prípade, že budete mať problémy s prístupom na tieto Webové stránky alebo s ich používaním alebo
- nájdete Ak na týchto Webových stránkach akýkoľvek nevhodný alebo nezákonný obsah. 

 • Mandatory Effect
 • Definitions
 • Purpose of the WEBSITE
 • Professional Use Only
 • Management of the WEBSITE
 • Intellectual Property Right
 • Hyperlinks
 • Disclaimer and Limitation of Liability
 • Personal Data Protection
 • Law Applicable and Exclusive Jurisdiction
 • Query

Mandatory effect

The navigation on this WEBSITE means approval without any reserves by the User of all these Terms of Use including the disclaimer and limitation of liability provisions. These Terms of Use are intended to define the general rules under which ANTALIS provide access to the WEBSITE and Users shall access and use it.

The version currently online of these general conditions of use is the sole enforceable during the whole duration of the use of this WEBSITE and until a new version replaces it.

Definitions

"ANTALIS" means [Name, legal form, legal address and registered number of the Antalis company editing the WEBSITE/ e.g. for France:  ANTALIS FRANCE, a « société par action simplifiée » duly existing under the Laws of France, having its Registered Office at 17 avenue de la Porte des Lilas, 75019 Paris, and registered under number 410 330 765, (hereinafter « Editor » or « ANTALIS »)]

"Hoster" means SOGETI FRANCE, a “Société par Actions Simplifiée” duly existing under the Laws of France, having its Registered Office at 24, rue du Gouverneur Général Eboué, 92130 Issy-les-Moulineaux (France), and registered number 479 942 583.

"WEBSITE" means [name of WEBSITE and URL domain name address]

"Services" means the services available on the WEBSITE.

"User" means any person using the WEBSITE or any of the services offered on the WEBSITE.

"Member" means a User identified on the WEBSITE.

"Identifier" means the information necessary to identify a User on the WEBSITE to access the areas reserved for Members.

"Password" means confidential information which, when used together with the Identifier, allows the User to prove his identity.

“Hyperlinks” means any third-party website or external Internet source linked to the WEBSITE, not controlled and for which ANTALIS is not responsible.

Purpose of this WEBSITE

The purpose of this WEBSITE [is to provide Users with information on products and services offered by ANTALIS, with an online catalogue, an online search tool, and an online purchasing tool of these products and services subject to registration as a Member – TO BE COMPLETED.]

WEBSITE strictly limited to professional use

This WEBSITE is dedicated and strictly reserved for professional use with the express exclusion of any other use including any use by or as a consumer.

By using this WEBSITE, any user declares and guarantees that he/she acts for professional purposes only and so waives any right related to the protection of the consumer in the use of this WEBSITE as far as permitted by applicable law.

If you are a consumer, you must not buy or perform any act related to a purchase on this WEBSITE or any action based on any information published on this WEBSITE. If you use this WEBSITE in violation of these Terms of Use despite this warning, you do so at your own risk and ANTALIS declines any responsibility in this regard.

Management of the WEBSITE

For a good management of the WEBSITE, ANTALIS can, at any time:

 • Suspend, interrupt or limit access to whole or part of the WEBSITE, reserve access to the WEBSITE, or to certain parts of the Web Site, to a defined category of Users,
 • Delete any information disturbing the functioning of the WEBSITE or not being compliant with the national and international laws and regulations, or considered as inappropriate or unlawful.
 • Suspend the Web Site in order to update it.

Intellectual Property

All trademarks, photos, texts, comments, illustrations, moving images or not, video sequences, sounds, including computer applications which could be used to ensure functioning of the WEBSITE and more generally all elements which are reproduced and used on the WEBSITE are protected by intellectual property laws.

They are the plenty and entire property of ANTALIS or its partners. Any reproduction, representation, use or adaptation, under whatever form, of whole or part of these elements, including computer applications, without the prior written approval of ANTALIS are strictly forbidden. The fact that ANTALIS doesn’t sue as soon as it has knowledge of unauthorized use shall not be considered as approval of these use and waiver to any lawsuits.

Hyperlinks

The WEBSITE may include links to third-party websites or external Internet sources (“Hyperlinks”). ANTALIS has no control over and cannot control any Hyperlinks. Hence, ANTALIS cannot be held responsible for those Hyperlinks, and declines any responsibility for the content, advertising, products, services and any other material available on or branching off those third-party websites and external sources.

In addition, ANTALIS cannot be held responsible for any damage or losses, actual or alleged, deriving from the use or from having relied on the content, or goods and services available on those Hyperlinks.

Disclaimer

ANTALIS undertakes reasonable efforts to provide accurate and up-to-date information on the WEBSITE, and reserves the right to modify the content at any time without notice. ANTALIS makes no warranty or guarantee as to the accuracy or completeness of the WEBSITE, which includes Hyperlinks or any other electronic link available directly or indirectly from the WEBSITE.

It is the responsibility of the User to verify the accuracy of the information by auxiliary means, including direct contact with ANTALIS.

As a result, ANTALIS does not assume any liability arising from:

 • any inaccuracy or omission in the content of the WEBSITE
 • any inaccessibility of the WEBSITE
 • any bug occurrence
 • any error relating to the content available on the WEBSITE
 • any damages resulting from the fraudulent intrusion of a third party causing changes to the information contained on the WEBSITE
 • any prejudice or damage caused by unauthorized or unlawful changes to the content of the WEBSITE
 • more generally, any prejudice or damage, direct or indirect, and regardless of the cause, origin, nature or consequence, resulting from the access or the impossibility of access to the WEBSITE and / or the use of the information available directly or indirectly on the WEBSITE

 

ANTALIS declines any responsibility for any loss or damage caused by any virus, any denial-of-service attack or any other technologically harmful material that may infect your computer equipment, your computer programs, your data or any other proprietary material due to the use of the WEBSITE or any download of content on this WEBSITE or any other third-party website or other Internet source linked to the WEBSITE.

ANTALIS declines any and all responsibility for the content of any third-party website or external internet sources linked to this WEBSITE. Such links should not be construed as an endorsement by ANTALIS of their content. ANTALIS declines any and all responsibility for any loss or damage that may result from the use of any third-party website or external internet source linked to this WEBSITE.

Personal Data Protection

Any personal information provided by any User on this WEBSITE is collected and processed by ANTALIS in accordance to the Regulation (UE) 2016/679 of the European Parliament and of the Council date 27 April 2016, related to the protection of personal data information. To know more, please go on our Privacy Policy [insert link] and our Cookies Policy [Insert link], both available on this WEBSITE. 

a. IT Security on This WEBSITE:

ANTALIS undertakes to ensure appropriate measures to preserve the security and confidentiality of Users' personal data provided on this WEBSITE, and to prevent them from being distorted, damaged, destroyed or accessible by unauthorized third parties. The personal data provided by Users are stored on secure servers, especially on the server of the Hoster.

However, the transfer of personal data on the Internet presents intrinsic risks that ANTALIS cannot totally prevent with regard to the security of the data thus sent. Therefore, ANTALIS warns Users about the potential risks involved in the operation and use of this WEBSITE, and so recommend Users to take all the necessary measures of protection in the management of their navigation on the Internet (like using updated hardware and software, up-to-date anti-virus, confidentiality measures to protect identifiers and Password, etc.). Users are sole responsible for the management of their Identifier and Password.

b. IT Security on Third-party website or external internet source linked to this WEBSITE (Hyperlinks):

The management and security of the personal data provided by Users on any third-party website or external internet source linked to this WEBSITE, are under the sole responsibility of publishers of these external websites or internet sources. These include the following external websites or internet sources:

 • the website of Secured Payment Provider  [https://secure.ogone.com or https://secure.ingenico.com], on which these are redirected when they wish to proceed to the payment of their order, are insured by [NAME, LEGAL FORM, REGISTERED OFFICE, REGISTRATION NUMBER OF SECURED PAYMENT PROVIDER],
 • the website of the main carrier [Indicate URL of the domain name], on which they are redirected when they wish to proceed to the delivery of their order of samples, are insured by [NAME, LEGAL FORM, REGISTERED OFFICE, REGISTRATION NUMBER OF MAIN CARRIER],
 • any third-party website or external internet source linked to the WEBSITE such as those of the third-party cookies publishers identified in the Cookie Policy of this WEBSITE [Insert Link].

 

ANTALIS is not Data Controller as it does not control the management of the data provided directly by the Users through these external websites or internet sources, and cannot in anyway guarantee the security of the data thus sent by Users. Users must be aware of the Privacy Policy available on these external websites or internet sources.

Applicable law and Exclusive Jurisdiction

The provisions of this general conditions of use are governed by the laws of [Insert country of the Antalis company editing the Website/ e.g. for France: Laws of France] to the exclusion of any conflict of laws rules. The competent court where ANTALIS has its registered office shall have exclusive

jurisdiction for the settlement of any differences or disputes arising therefrom unless any specific competence resulting from any particular law or regulation.

Query

Please leave a message at the following address [Insert contact email address of Antalis company editing the WEBSITE] or refer to the Contact us item of the WEBSITE:

 • For any questions, information on the products presented on the Website,
 • In case you encounter difficulties to access or navigate on this Website,
 • See any inappropriate or unlawful content on this Website