Všeobecné nákupné podmienky spoločnosti Antalis, a.s.

Článok 1: Rozsah platnosti a prednosť

Týmito všeobecnými nákupnými podmienkami spolu s príslušnou objednávkou sa stanovujú záväzné podmienky pre dodávky, vybavenie, zariadenia a služby (ďalej len "tovar") objednané spoločnosťou Antalis Company, ktorej kontaktné údaje sú uvedené na objednávkovom formulári (ďalej len "ANTALIS"). ANTALIS nie je viazaná všeobecnými podmienkami predaja dodávateľa ani žiadnymi ďalšími či inými podmienkami či ustanoveniami, ktoré môžu byť dodávateľom uvedené na akomkoľvek návrhu, cenovej ponuke, sadzobníku, potvrdení o príjme, faktúre, dodacom liste alebo podobnom doklade, a žiadny priebeh plnenia, priebeh predaja ani obchodné zvyklosti nebudú využité k zmene týchto Všeobecných nákupných podmienok, pokiaľ s tým ANTALIS výslovne písomne ​​nesúhlasí.

 

Článok 2: Prevzatie objednávky

Dodávateľ spoločnosti ANTALIS vráti riadne podpísaný doklad o prevzatí objednávky do jedného (1) pracovného dňa od prevzatia objednávky (okrem prípadov, keď je uzavretá iná lehota). Ak dodávateľ mimo to objednávku vo vyššie uvedenej lehote písomne ​​neodmietne, bude objednávka na základe týchto všeobecných nákupných podmienok považovaná za prevzatú ("zmluva"). Realizácia objednávky bude dokladom o jej prevzatí podľa podmienok zmluvy.

 

Článok 3: Dodržiavanie právnych predpisov

Dodávateľ bude vždy dodržiavať všetky zákony, predpisy a nariadenia platné pre túto zmluvu vrátane okrem iného všetkých zákonov týkajúcich sa pracovnoprávnych vzťahov a životného prostredia. Tovar musí byť doručený s príslušnými pokynmi na použitie, podmienkami bezpečného a optimálneho uchovávania a údržby, ako aj dokladmi predpísanými normami, zákonmi a predpismi krajiny doručenia. Ak to nebude pri doručení splnené, ANTALIS si vyhradzuje právo tovar neprijať.

 

Článok 4: Doručenie, čas preberania

Dodržanie času je potrebné a všetky dáta uvedené v tejto zmluve sú nemenné. V prípade, že dodávateľ očakáva, že bude mať s dodržaním akéhokoľvek dátumu doručenia alebo iného svojho záväzku podľa tejto zmluvy akékoľvek problémy, okamžite o tom písomne ​​informujú spoločnosť ANTALIS.

 

Článok 5: Doručenie tovaru 

5.1: Podmienky a obsah dodávok

Dodávateľ sa bude riadiť platnými podmienkami pre vstup a vykládku v mieste doručenia. Ak nie je výslovne stanovené inak, bude tovar doručený v súlade s medzinárodnou dodacou doložkou DDP (Incoterms 2010) s priloženým dodacím listom s uvedeným číslom objednávky, označením tovaru a jeho množstvom. V prípade, že dodací list chýba, berie sa pri uhradení faktúry do úvahy iba hmotnosť a množstvo, ktoré zaznamená ANTALIS. 

5.2: Balenie a doprava

Dodávateľ zabalí, označí a prepraví tovar v súlade s riadnou obchodnou praxou a špecifikáciou spoločnosti ANTALIS, takým spôsobom, aby zabránil poškodeniu počas dopravy a umožní efektívnu vykládku, manipuláciu a uskladnenie tovaru, pričom všetok tovar bude zreteľne označený ako určený spoločnosti ANTALIS. Dodávateľ bude zodpovedný za akúkoľvek ujmu či škodu z dôvodu nesplnenia vyššie uvedeného. ANTALIS nebude musieť uplatňovať voči účastníckemu spoločnému prepravcovi za túto ujmu či škodu žiadne nároky. 

5.3: Čas doručenia

Dátumu doručenia tovaru do konečného miesta určenia je záväzný a môžem byť zmenený iba s výslovným písomným súhlasom spoločnosti ANTALIS. Dodávateľ neuskutoční žiadnu čiastočnú dodávku ani dodávku pred dohodnutým dátumom (dátumami) doručenia alebo po ňom, pokiaľ ANTALIS písomne ​​nesúhlasí s iným termínom. Ak je odsúhlasené skoršie doručenie, berie sa pri výpočte dátumu splatnosti faktúry do úvahy iba zmluvný dátum doručenia. ANTALIS si však vyhradzuje právo odmietnuť prijať akúkoľvek predčasnou dodávku tovaru a vrátiť ho späť na náklady a riziko dodávateľa. 

5.4: Dôsledky oneskoreného doručenia

V prípade oneskoreného doručenia môže ANTALIS (i) požadovať expresné doručenie na náklady dodávateľa; (ii) použiť penále za oneskorené plnenie vo výške 1% z ceny príslušného tovaru vrátane dane za každý týždeň omeškania, najviac však 5% (okrem prípadov, keď sú výslovne dojednané iné sumy); (iii) započítať táto penále voči sumám splatným dodávateľovi za predpokladu, že dodávateľ do štyroch dní po obdržaní tohto oznámenia od spoločnosti ANTALIS nevznesie žiadnu námietku; a (iv) bez ďalšieho vypovedať alebo ukončiť platnosť celej alebo časti akejkoľvek objednávky, ktorá nie je doručená načas, písomnou výpoveďou bez toho, aby tým boli dotknuté akékoľvek ďalšie práva a opravné prostriedky. 

5.5: Potvrdenie o prijatí tovaru

Doručenie bude považované za uskutočnené v okamihu, keď ANTALIS potvrdí jeho prijatie. Potvrdenie o prijatí spotrebného tovaru alebo tovaru určeného na priamu spotrebu bude doložené podpisom dodacieho listu zo strany spoločnosti ANTALIS, a to bez výhrad; potvrdenie o prijatí služieb bude doložené skutočným, konkrétnym poskytnutím služieb v plnom rozsahu spoločnosti ANTALIS, a to bez výhrad. Ani jedno však nepredstavuje prevzatie tovaru, pokiaľ ide o jeho nezávadnosť a zhodu s predpismi. Potvrdenie o prijatí vybavenia alebo zariadenia, ktoré vyžaduje inštaláciu, nastavenie alebo uvedenie do prevádzky, bude doložené podpisom odovzdávacieho protokolu zo strany spoločnosti ANTALIS, a to bez výhrad.

 

Článok 6: Ceny a platby 

6.1: Cena

Všetky ceny budú predstavovať pevne stanovené ceny za riadne zabalené a doručené výrobky alebo inštaláciu vybavenie / zariadenie, vrátane nastavenia a uvedenia do prevádzky, dopravené a vyložené na mieste určenom spoločnosťou ANTALIS. Doprava tovaru sa uskutoční na náklady a riziko dodávateľa. Pevne stanovené ceny zahŕňajú poistenie, colné poplatky, clá a dane. 

6.2: Platby

Faktúry k úhrade musia byť za každý nákup zaslané na účtovné oddelenie spoločnosti ANTALIS a musí v nich byť uvedené prinajmenšom číslo objednávky, množstvo tovaru, ako aj dátum a číslo dodacieho listu. Pod podmienkou, že ANTALIS tovar prevezme a faktúra bude obsahovať všetky náležitosti, bude vykonaná platba v plnej výške, a to bezhotovostným prevodom, prostredníctvom EDI transakcie alebo iným spôsobom písomne ​​dohodnutým so spoločnosťou ANTALIS v súlade s dátumom splatnosti uvedeným na objednávke. Ak nesplní dodávateľ ktorúkoľvek z podmienok stanovených touto zmluvou, môže spoločnosť ANTALIS platbu pozastaviť. ANTALIS je kedykoľvek oprávnená započítať a odpočítať akúkoľvek sumu, ktorú ANTALIS dlhuje dodávateľovi, z čiastky, ktorú dlhuje dodávateľ spoločnosti ANTALIS, bez ohľadu na povahu daného nároku. Dodávateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že akýkoľvek dlh, ktorý je spoločnosť ANTALIS povinná splatiť dodávateľovi, môže v mene spoločnosti ANTALIS uhradiť akákoľvek iná právnická osoba, ktorá je súčasťou skupiny Antalis Group, alebo tretia osoba určená spoločnosťou ANTALIS, pričom tieto úhrady dlh spoločnosti ANTALIS uspokoja. 

6.3: Vlastníctvo:

Vlastnícky nárok na tovar prejde na spoločnosť ANTALIS pri doručení s výnimkou oneskoreného doručenia tovaru (článok 5.3), aj keď časť ceny ešte nie je splatná alebo je neuhradená. V prípade vykonania zálohových platieb za tovar pred jeho doručením, prechádza vlastníctvo tovaru pri platbe.

 

Článok 7: Prevzatie a prenesenie rizika

Prevzatie a prenesenie rizika za tovar prebehne u spoločnosti ANTALIS po riadnej kontrole bez ohľadu na platobné podmienky a podmienky doručenia.

 

Článok 8: Kvalita 

8.1: Bezchybnosť a zhoda

Dodávateľ potvrdzuje, že tovar nemá žiadne vady a je v zhode s podmienkami tejto zmluvy. Kontrola alebo úhrada tovaru zo strany spoločnosti ANTALIS nepredstavuje prevzatie ani nezbavuje dodávateľa žiadneho z jeho záväzkov, vyhlásení alebo záruk podľa tejto zmluvy. ANTALIS si vyhradzuje právo skontrolovať tovar u dodávateľa v priebehu realizácie objednávky. Pokiaľ spoločnosť ANTALIS vykonáva akúkoľvek kontrolu alebo test v priestoroch dodávateľa, poskytne dodávateľ primerané vybavenie a asistenciu za účelom zaistenia bezpečnosti a vyhovujúcich podmienok personálu spoločnosti ANTALIS, ktorý kontrolu vykonáva. Dodávateľ sa zaväzuje, že spoločnosť ANTALIS okamžite upovedomí, ak bude mať akékoľvek podozrenie, že tovar doručený spoločnosti ANTALIS nezodpovedá podmienkam. 

8.2: Certifikácia ISO

V prípade, že má dodávateľ certifikáciu ISO, predstavujú tieto podmienky potvrdenie dodávateľa o tom, že splnil všetky záväzky z nich vyplývajúce, čím sa obmedzujú kontroly kvality požadované pri doručení do areálu spoločnosti ANTALIS. Dodávateľ musí navyše spoločnosť ANTALIS okamžite upovedomiť o všetkých závažných udalostiach súvisiacich s týmito certifikáciami ISO (obnovenie, zrušenie). 

8.3: Zmeny tovaru

Dodávateľ bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti ANTALIS nevykoná žiadne zmeny tovaru, výrobných postupov, miesta výroby, surovín atď. V prípade schválenej zmeny znáša všetky vzniknuté náklady na testy spôsobilosti a iné testy dodávateľ. Dodávateľ odkúpi späť tovar zo zásob spoločnosti Antalis za nákupnú cenu v prípade, že bude tovar stiahnutý z ponuky. 

8.4: Poskytovanie služieb, rokovania v dobrej viere

Akýkoľvek návrh, výroba, inštalácia, doručenie alebo iný záväzok, ktorý má byť vykonaný dodávateľom alebo v mene dodávateľa podľa tejto zmluvy, musí byť splnený s patričnou zručnosťou a starostlivosťou a v dobrej viere. Dodávateľ ponesie za toto plnenie plnú zodpovednosť.

 

Článok 9: Záruka

Zmluvné záruky začínajú plynúť na dobu 24 mesiacov v deň, keď spoločnosť ANTALIS potvrdí prijatie tovaru (pozri článok 5.5 vyššie), ak sa strany nedohodnú inak. 

9.1: Tovar

Dodávateľ prehlasuje a zaručuje sa spoločnosti ANTALIS, že tovar: (i) je vhodný pre zamýšľaný účel a je nový, predaja schopný, dobrej kvality a bez akýchkoľvek vád na dizajne, materiáli, zhotovení a spracovaní; (ii) zodpovedá špecifikácii a ďalším požiadavkám podľa tejto zmluvy; (iii) neviaznu na ňom žiadne zadržiavacie práva ani vecné bremená; (iv) je poskytovaný spolu so všetkými informáciami / pokynmi nevyhnutnými k jeho riadnemu a bezpečnému užívaniu; (v) sú k nemu priložené všetky požadované licencie na jeho zamýšľané použitie vrátane práva na prenos a práva na udelenie sublicencií; (vi) neporušuje ani neobmedzuje žiadny domáci alebo zahraničný patent, autorské právo, obchodné tajomstvo, ochrannú známku ani iné práva duševného vlastníctva žiadnej tretej strany (vii) a je vyrobený, skladovaný a dopravovaný podľa všetkých práv a predpisov platných v krajine výroby, skladovania a tranzitu, najmä pokiaľ ide o zákony týkajúce sa zdravia, bezpečnosti, životného prostredia a práce. 

9.2: Opravné prostriedky

Ak bude nejaký tovar chybný alebo nebude v zhode s požiadavkami tejto zmluvy, ANTALIS o tom okamžite informuje dodávateľa, a bez toho, aby tým bolo dotknuté iné právo alebo opravný prostriedok podľa tejto zmluvy alebo platných zákonov, môže podľa svojho vlastného uváženia a na náklady a riziko dodávateľa : (i) požadovať náhradu ceny uhradenej podľa tejto zmluvy v plnej výške a vrátenie predmetného tovaru; alebo (ii) požadovať, aby dodávateľ túto vadu alebo nezhodu okamžite napravil alebo vymenil chybný tovar za tovar, ktorý zodpovedá špecifikácii. Odmietnutý tovar je považovaný za nedoručený. Dodávateľ si vyzdvihne tovar do 15 dní od oznámenia o nezhode či vade. Prevzatie alebo uhradenie všetkého alebo akejkoľvek časti tovaru podľa tejto zmluvy nebude považované za odpustenie práva spoločnosti ANTALIS zrušiť alebo vrátiť alebo odmietnuť všetok tento tovar alebo jeho časť z dôvodu nezhody alebo vád, či už skrytých, zjavných, alebo iného porušenia záruk, alebo nárokovať náhradu škody vrátane výrobných nákladov a ušlého zisku alebo inú konkrétnu náhradu škody, ktorá vznikla spoločnosti ANTALIS.

 

Článok 10: Zodpovednosť

Dodávateľ je zodpovedný za všetkú škodu spôsobenú priamo alebo nepriamo spoločnosti ANTALIS v dôsledku porušenia jeho záväzku, vrátane okrem iného oneskoreného doručenia, alebo v dôsledku nezhody. Dodávateľ spoločnosť ANTALIS, jej zástupcov a zamestnancov odškodní a nebude ich činiť zodpovednými za žiadne žaloby, súdne spory alebo správne konanie, nároky na náhradu škody, rozsudky, záväzky, úroky, právne poplatky, náklady a výdavky tretích strán akejkoľvek povahy (vrátane okrem iného konkrétne, nepriame, vedľajšie či následné náhrady škody) bez ohľadu na to, či vznikli pred alebo po uskutočnení dodávky tovaru podľa tejto zmluvy, boli spôsobené alebo údajne spôsobené akýmkoľvek spôsobom konania, opomenutím, chybou, porušením výslovnej alebo implicitnej záruky či povinností podľa tejto zmluvy, alebo nedbanlivosťou dodávateľa (alebo kohokoľvek konajúceho v jeho mene pod jeho vedením alebo riadením). Spol. ANTALIS nenesie voči dodávateľovi zodpovednosť za žiadnu stratu príjmov, ušlý zisk alebo iné náhodné alebo následné škody, aj keď bola na možnosť vzniku takých škôd upozornená. ANTALIS nebude v žiadnom prípade voči dodávateľovi ani jeho nástupcom alebo postupníkom zodpovedná za škody presahujúce sumu splatnú dodávateľovi za plnenie podľa tejto zmluvy v plnom rozsahu, s odpočítaním súm už zaplatených spoločnosťou ANTALIS.

 

Článok 11: Pozastavenie alebo vypovedanie zmluvy

Bez toho, aby bolo dotknuté akékoľvek iné právo alebo opravný prostriedok náležiace spoločnosti ANTALIS podľa tejto zmluvy alebo zo zákona, je spoločnosť ANTALIS oprávnená podľa svojho vlastného uváženia pozastaviť alebo vypovedať bez ďalšieho a s okamžitou platnosťou svoje záväzky podľa tejto zmluvy v plnom rozsahu alebo čiastočne podaním písomnej výpovede, a to v prípade, že: (i) dodávateľ poruší akýkoľvek svoj ​​záväzok podľa tejto zmluvy; dodávateľ bude v konkurznom alebo insolvenčnom konaní, bude na neho uvalená konkurzná správa, bude v likvidácii, bude predmetom postúpenia v prospech veriteľov v rámci podacieho alebo návrhového konania, alebo (ii) ANTALIS nenesie voči dodávateľovi za toto vypovedanie zodpovednosť. V prípade vypovedania bude akýkoľvek záväzok uzavretý pred vypovedaním splnený podľa podmienok tejto zmluvy.

 

Článok 12: Duševné vlastníctvo a zachovanie mlčanlivosti

Dodávateľ zachová mlčanlivosť o všetkých informáciách poskytnutých spoločnosťou ANTALIS alebo mene spoločnosti ANTALIS alebo získaných podľa tejto zmluvy ako dôverné, vrátane okrem iného návrhov špecifikácií, výkresov, vzorcov, dokladov, nástrojov, či foriem poskytnutých alebo vytvorených s úmyslom výroby tovaru objednaného spoločnosťou ANTALIS ("informácie"). Dodávateľ použije všetky tieto informácie len na účely tejto zmluvy a pri ich ochrane bude postupovať prinajmenšom s primeranou dôslednosťou. Všetky tieto informácie zostanú úplným a výlučným vlastníctvom spoločnosti ANTALIS. Dodávateľ na žiadosť spoločnosti ANTALIS bezodkladne vráti spoločnosti ANTALIS akúkoľvek kópiu týchto informácií bez zbytočného odkladu. Dodávateľ sa zaväzuje, že postúpi všetky práva duševného vlastníctva, ktoré prípadne vzniknú realizáciou objednávky, a uznáva, že súčasťou ceny uhradenej za tovar je tiež odmena za prevod práva duševného vlastníctva.

 

Článok 13: Rôzne ustanovenia

Táto zmluva sa riadi právnym poriadkom a je vykladaná podľa právneho poriadku platného v krajine sídla spoločnosti ANTALIS alebo švajčiarskym federálnym právnym poriadkom, pokiaľ nie je dodávateľ z tejto krajiny, s vylúčením stretu zákonných predpisov a Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (CISG). (II) Ak sa nepodarí vyriešiť spory priateľskou cestou, všetky spory medzi zmluvnými stranami vzniknuté z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou (a) budú podliehať výhradnej jurisdikcii miestne príslušných súdov v sídle spoločnosti ANTALIS alebo podľa voľby spoločnosti ANTALIS, (b) jurisdikciu subjektu dodávateľa, u ktorého bola podaná objednávka, alebo (c) arbitráž podľa Pravidiel rozhodcovského konania Medzinárodnej obchodnej komory (Paríž) alebo (d) súdom v Ženeve; dodávateľ sa týmto vzdáva všetkých obhajob z nedostatku osobnej príslušnosti a nevhodnosti miesta súdu. (III) Dodávateľ bude poskytovať plnenie podľa tejto zmluvy ako nezávislý dodávateľ a nič v tejto zmluve nie je zamýšľané s účelom založenia partnerstva, spoločného podniku alebo pracovnoprávneho vzťahu medzi zmluvnými stranami. Dodávateľ nezadá žiadnemu subdodávateľovi, nepredvedie, nezastaví ani nepostúpi žiadne zo svojich práv a povinností podľa tejto zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti ANTALIS. (IV) Ak bude akákoľvek z týchto podmienok považovaná za neplatnú, nezákonnú alebo nevykonateľnú, zostávajúce podmienky zostávajú v platnosti a predmetná podmienka (podmienky) bude nahradená za platnú takým spôsobom, aby sa dosiahlo jej pôvodného účelu. (V) Neuplatňovanie alebo omeškanie s uplatnením akéhokoľvek ustanovenia tejto zmluvy zo strany spoločnosti ANTALIS nepredstavuje vzdanie sa jej práv v ňom uvedených. Vzdanie sa práva, súhlas ani zmena nie sú pre zmluvné strany záväzné, pokiaľ nie sú urobené písomne ​​a podpísané oboma zmluvnými stranami. (VI) Práva a opravné prostriedky vyhradené spoločnosti ANTALIS sa sčítajú a platia mimo akákoľvek ďalšieho alebo budúceho práva a opravných prostriedkov poskytovaných podľa tejto zmluvy, zo zákona alebo práva spravodlivosti. (VII) Dodávateľ úzko spolupracuje so spoločnosťou ANTALIS pri plnení Korporátneho programu spoločenskej zodpovednosti a súhlasí s tým, že u neho bude vykonaný audit a že bude reagovať na všetky požiadavky ohľadom hodnotenia, pričom tieto záväzky sú nevyhnutnej povahy. (VIII) ANTALIS je oprávnený vykonávať v priestoroch dodávateľa audity za účelom kontroly dodržiavania jeho záväzkov.