PODMIENKY PRE ONLINE PLATBY 

ONLINE OBJEDNÁVKA PROSTREDNÍCTVOM WWW.ANTALIS.SK

 

Vykonaním online objednávky súhlasíte:

  • S poskytovaním informácií elektronickými prostriedkami, tj. Súhlasíte s poskytnutím akýchkoľvek relevantných informácií vo formáte a štandardoch opísaných pre každú transakciu;
  • Že vami poskytnuté informácie budú uchovávané v elektronickej podobe;
  • S prijímaním informácií elektronickým prostriedkami.

 

Týmto beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že nie je možné zaručiť, že internetové prenosy budú úplne bezpečné alebo súkromné a akékoľvek vami poskytnuté informácie (vrátane informácií o kreditnej karte) bude možné prečítať a / alebo zachytiť treťou stranou. Antalis, a.s. nenesie žiadnu zodpovednosť za zachytenie a / alebo odcudzenie akýchkoľvek dát alebo iný neoprávnený prístup k informáciám, ktoré ste poskytli na účely online objednávky.

 

Antalis, a.s. používa Secure Socket Layer (SSL) pre všetky objednávky zadané prostredníctvom www.antalis.sk. SSL je šifrovací kód, ktorý je považovaný za poskytujúci vysokú úroveň zabezpečenia pre internetové transakcie podľa aktuálnych štandardov (s výhradou odseku vyššie).

 

Ak zadáte objednávku prostredníctvom www.antalis.sk, máte možnosť zvoliť online platbu. Spoločnosť Antalis, a.s. si vyhradzuje právo kedykoľvek dočasne alebo trvale pozastaviť, zmeniť alebo zrušiť možnosť online platby.

 

Ak si ako platobnú metódu zvolíte online platbu, vykonáte ju výhradne prostredníctvom zabezpečenej webovej stránky poskytovateľa platobných služieb tretej strany Worldline Financial Solutions (Worldline Financial Solutions, registrovaná na Registre du Commerce et des Sociétés v Bruseli pod číslom 0886.476.763).

 

 

ONLINE PLATEBNÉ SLUŽBY POSKYTOVANÉ SPOLOČNOSŤOU WORLDLINE FINANCIAL SOLUTIONS

 

K zabezpečeniu online platieb kartou si Antalis, a.s. vybrala poskytovateľa platobných služieb tretej strany menom Worldline Financial SolutionsAk sa rozhodnete platiť online, konkrétne kliknutím na príslušný odkaz v objednávkovom formulári dostupnom na našich webových stránkach www.antalis.sk, budete presmerovaný na zabezpečené webové stránky spoločnosti Worldline Financial Solutions, aby ste poskytli všetky požadované informácie potrebné na overenie online platby. Zabezpečená webová stránka Worldline Financial Solutions je webová stránka tretej strany, ktorú vlastní a prevádzkuje spoločnosť Worldline Financial Solutions na jej výhradnú zodpovednosť a v súlade s certifikáciou PCI DSS (Úroveň 1 - to je aktuálne najvyšší medzinárodný štandard pre zabezpečené online platby alebo akýkoľvek nový štandard) a v súlade so všetkými príslušnými zákonmi a predpismi.

 

Používaním online platby beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že poskytnete informácie o svojej kreditnej / platobnej karte a akékoľvek ďalšie informácie požadované pre online platbu spoločnosti Worldline Financial Solutions a že tieto údaje budú spracované prostredníctvom uvedených zabezpečených webových stránok spoločnosti Worldline Financial Solutions.

 

Kreditné / platobné karty vhodné pre online platby sú: Visa, MasterCard vydané na území Slovenskej republiky.

 

Online platbu môžete použiť k jedinému a výlučné účelu platby úplné ceny vašich objednávok spoločnosti Antalis, a.s. Akýkoľvek iný účel je považovaný za neoprávnený alebo nezákonný. Nesmiete žiadnym spôsobom zneužiť alebo narušiť online platbu alebo použiť online platbu na iný účel ako na platenie plnej ceny vašich objednávok spoločnosti Antalis, a.s. Jediné informácie poskytované späť subjektu Antalis, a.s. prostredníctvom webových stránok Worldline Financial Solutions sú:

  • Meno platiteľa.
  • Číslo faktúry / objednávky.
  • Prvé 4 a posledné 3 čísla kreditnej / platobnej karty (na účely overenia).
  • Čiastka platby

 

Platba sa považuje za uhradenú, ak je celá suma v plnej výške a neodvolateľne k dispozícii na bankovom účte spoločnosti Antalis, a.s. Akýkoľvek incident súvisiaci s online platbou, ktorý by ovplyvnil vašu platbu, nesmie zneplatniť vaše objednávky a váš záväzok zaplatiť cenu týchto objednávok.

 

Používaním online platby beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že spoločnosť Antalis, a.s. nezaručuje, že prevedenie online platby bude bezchybné, okamžité, bez vírusov a / alebo nepretržite dostupné alebo že poskytnuté informácie prostredníctvom online platby bude úplné, presné a / alebo aktuálne; a v rozsahu povolenom zákonom. Antalis, a.s. neprijíma zodpovednosť za akúkoľvek škodu, stratu, náklady (vrátane nákladov na právne zastúpenie), výdavky, nepriame straty alebo následné škody akéhokoľvek druhu, ktoré vám môžu byť spôsobené používaním Online platieb. Pokiaľ bude z akéhokoľvek dôvodu uznaná spol. Antalis, a.s. ako zodpovedná za akékoľvek škody alebo straty, ktoré vzniknú v dôsledku vášho použitia online platby, zodpovednosť spoločnosti Antalis a.s. bude obmedzená na celkovú a konečnú sumu, ktorú ste zaplatili prostredníctvom Online platby alebo 100 EUR, podľa toho, ktorá hodnota je nižšia.

 

Tieto ustanovenia sú súčasťou všeobecných obchodných podmienok Antalis, a.s. a podmienok používania webu Antalis, a.s., najmä pokiaľ ide o pravidlá ochrany súkromia a osobných údajov, ktoré sa vzťahujú k používaniu www.antalis.sk.