Antalis a európske nariadenie REACH

Európske nariadenie č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní nebezpečných látok (REACH) vošlo do platnosti 1. júna 2007. Plnenie tohto nariadenia má niekoľko fáz a regulačné požiadavky sa líšia podľa povahy produktov a množstva uvádzaného na európsky trh.

Reach2.jpg

 

Spoločnosť Antalis ako distribútor nemá podľa nariadenia REACH žiadne povinnosti predbežnej registrácie ani registrácie.

 

Spoločnosť Antalis samozrejme so svojimi dodávateľmi úzko spolupracuje na tom, aby oni sami aj ich dodávatelia plnili potrebné formality týkajúce sa používaných chemických látok a pokračovali v tom aj do budúcna.

Nariadenie REACH tiež zahŕňa informačnú povinnosť pre určité výrobky obsahujúce "látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy" (SVHC) * s koncentráciou vyššou ako 0,1% m / m.

Na základe našich súčasných znalostí a konkrétnych informácií od našich dodávateľov obsahuje tieto látky len veľmi malá skupina produktov ponúkaných spoločnosťou Antalis. Zoznam týchto produktov a všetky potrebné údaje sú k dispozícii na vyžiadanie a pri získaní nových informácií od dodávateľov sú aktualizované.

Naše obchodné tímy sú vám k dispozícii a zodpovedia všetky otázky na túto tému.

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie nahliadnite do súborov, ktoré sú k stiahnutiu v pravom hornom rohu tejto stránky.

 

*Látky vzbudzujúce veľké obavy (SVHC) podľa nariadenia REACH (príloha XIV): karcinogény, mutagény a látky toxické pre reprodukciu (CRM kategória 1 a 2), perzistentné, bioakumulatívne a toxické (PBT) alebo veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne (vPvB) alebo u ktorých sú dôkazy pre podobné obavy.