Základné hodnoty spoločnosti Antalis

Za základné hodnoty považujeme hodnoty utvárajúce to, ako pracujeme a ako sa správame. Aj počas neustálych zmien zostávajú tieto hodnoty konštantné a pomáhajú nám vytvárať pozitívnu, vysoko výkonnú a úspešnú organizáciu.

Booklet.jpg

Naše štyri základné hodnoty:

IMG-teamspirit-2.jpg

  • TÍMOVÝ DUCH

Pri dosahovaní dlhodobých cieľov spoločnosti je dôležité pochopenie vlastnej úlohy a tímová spolupráca. Vďaka spolupráci naprieč oddeleniami potom využívať rozmanitosť zručností ako príležitosť k sebavzdelávaniu.

IMG-trust-2.jpg

  • ODHODLANIE A DÔVERA

Preukázať odhodlanie a sebadôveru konať z vlastnej iniciatívy; rozhodovať v najlepšom záujme spoločnosti a poskytovať služby najvyšších štandardov. Inšpirovať a motivovať ostatných, aby dosahovali ciele vďaka vlastnej snahe prinášať výsledky; oceniť príležitosti na získavanie nových vedomostí.

IMG-account-2.jpg

  • ZODPOVEDNOSŤ

Preberať zodpovednosť za vlastnú i tímovú iniciatívu a preukazovať silný záväzok k úspechu jednotlivcov, tímu a spoločnosti. Sústrediť sa na nájdenie rýchlych riešení pomocou zdravého úsudku v súlade so základnými hodnotami spoločnosti.

IMG-mindset-2.jpg

  • OTVORENOSŤ K ZMENÁM

Pohotovo a pozitívne reagovať na meniace sa priority alebo situácie a hľadať riešenie nečakaných prekážok a výziev. Otvorenosť voči novým nápadom a zdieľanie myšlienok vedúcich k napĺňaniu cieľov spoločnosti.